Teknisyen olarak görev yapan kişinin bilgisayar mühendisliği bitirmesinin maaşına etkisi

Teknisyen olarak görev yapan kişinin bilgisayar mühendisliği bitirmesi halinde mühendis unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanması

Teknisyen olarak görev yapan kişinin bilgisayar mühendisliği bitirmesinin maaşına etkisi

Teknisyen olarak görev yapan kişinin bilgisayar mühendisliği bitirmesinin maaşına etkisi 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04/07/2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile bilgisayar mühendisliği programının … İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri (Veri Tabanı Programcılığı) bölümünün üst öğrenimi sayıldığından, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/e maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda görev yapan kişinin, mezun olduğu bilgisayar mühendisliği lisans diplomasını  idareye ibraz ettiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere mühendis unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalandırılması gerektiği hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4334 E. , 2020/3622 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/4334

Karar No : 2020/3622

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E: … , K: … , Temyiz No: … sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan davacı tarafından; mühendislere ödenen zam ve tazminatlardan yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali ile yoksun kalınan zam ve tazminatların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; teknik hizmetleri sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, üst öğreniminin hizmet sınıfı ve mesleğiyle ilgili olması gerektiği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04/07/2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile bilgisayar mühendisliği programının … İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri (Veri Tabanı Programcılığı) bölümünün üst öğrenimi sayıldığından, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/e maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda görev yapan davacının, mezun olduğu bilgisayar mühendisliği lisans diplomasını davalı idareye ibraz ettiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere mühendis unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalandırılması gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle yoksun kalınan zam ve tazminat farklarının, dava tarihi olan 12/11/2018'e kadar işlemiş olanlar için idareye başvuru tarihi olan 19/09/2018 tarihinden itibaren, dava açma tarihinden sonra işleyenlerin ise her birinin tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının, hukuka uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi davalardan olmadığı anlaşıldığından, kesin olarak verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulması mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davaya konu uyuşmazlığın niteliği itibarıyla Bölge İdare Mahkemesi tarafından kesin karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi …. İdare Dava Dairesinin … tarih ve E: … , K: … , Temyiz No: … sayılı temyize konu kararın ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4.2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10/11/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:37
YORUM EKLE