Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Peçeteye yazı yazan adayın sınavı geçersiz sayılmadı

Sınava ilişkin güvenlik önlemleri alma hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, idareye verilen bu yetkinin nihai amacının sınava katılanların eşit şartlarda yarışmalarını sağlamak ve kimsenin hak ettiği nottan fazlasını almasına izin vermemek olduğu, amacın sınava katılanların bilgi ve emeklerinin dışında başka yollarla sonuca gitmesini, başka bir deyişle kopya çekmesini engellemek olduğu dikkate alındığında; bu amaca götürecek yol ve yöntemler ile aksine davranışın tespit edildiği hallerde uygulanacak hukuki yaptırımların ölçülü olması gerektiği, bu nedenle, kopya çekildiği yönünde bir belirleme yapılmadan, sadece peçeteye yazı yazıldığı tespiti üzerine sınavın geçersiz sayılmasının ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/4815 E. , 2021/3658 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/4815
Karar No : 2021/3658

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Başkanlığı
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 28/05/2017 tarihinde yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiğinden bahisle sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin 13/06/2017 tanihli işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; sınava ilişkin güvenlik önlemleri alma hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, idareye verilen bu yetkinin nihai amacının sınava katılanların eşit şartlarda yarışmalarını sağlamak ve kimsenin hak ettiği nottan fazlasını almasına izin vermemek olduğu, amacın sınava katılanların bilgi ve emeklerinin dışında başka yollarla sonuca gitmesini, başka bir deyişle kopya çekmesini engellemek olduğu dikkate alındığında; bu amaca götürecek yol ve yöntemler ile aksine davranışın tespit edildiği hallerde uygulanacak hukuki yaptırımların ölçülü olması gerektiği, bu nedenle, kopya çekildiği yönünde bir belirleme yapılmadan, sadece peçeteye yazı yazıldığı tespiti üzerine sınavın geçersiz sayılmasının ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığı, davacının girmiş olduğu 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavında davalı kurumca verilen peçeteye, muhasebeden boş bıraktığı soru anlamına gelen ''m 11'' yazdığı, hakkında tutulan tutanakta ise peçeteye yazı yazdığından bahsedildiği, peçetenin müsvedde için kullanılmış olduğu veya soru ve cevapların yazıldığına yahut bunların sınav salonundan dışarı çıkarıldığına dair bir tespitin yapılmadığı, ilgili mevzuatta belirtilen kural ihlallerinden hiçbirinin yapılmadığı, salt peçeteye yazı yazmış olması dışında, kopya çektiğine veya sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek şekilde hal ve hareketler içerisinde olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmayan davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : KPSS Sınav Klavuzunda adayların müsvedde kağıt kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kağıda yazmaları halinde sınavın geçersiz sayılacağı belirtildiğinden işlemin hukuka uygun olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Usul ve yasaya uygun mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 08/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE