Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

Online eğitim görülen döneme ait harçlar iade edilmeli mi?

KDK, online eğitim görülen dönemde ödenen harcın iadesi için yapılan başvuruyu reddetti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/13086-S.21.21000

BAŞVURU NO: 2021/8026

KARAR TARİHİ: 13/09/2021

RET KARARI


 

BAŞVURAN:................................

BAŞVURUYA KONU İDARE BAŞVURUNUN KONUSU:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ : İkinci öğretimde uzaktan (online) yapılan eğitim öğretim dönemi için harç alınmaması talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ: 16/04/2021

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılan 16/04/2021 tarihli başvuruda, özetle; başvuran Kurumumuza yaptığı 2020/95751 sayılı başvuruda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2020 güz döneminden itibaren senato kararı gereğince eğitime online olarak devam edildiğini, kendisinin fakültede ikinci öğretim öğrencisi olduğu için harç ödemekle yükümlü olduğunu ancak, okulun imkanlarından yüz yüze eğitimde olduğu gibi yararlanamadığını, aldığı hizmet azalmış olmasına rağmen ödediği harç ücretinin arttığını, birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin birlikte aynı dersi online olarak işlediğini ve aynı sınava tabi tutulduğunu, bu nedenle ikinci öğretim öğrencisi olarak online eğitim sürecinde ödediği harç ücretlerinin karşılığının olmadığını belirterek iade edilmesini talep ettiğini; bu başvuru üzerine 15/09/2020 tarihli ve sayılı Gönderme Kararımız ile konunun Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine rağmen 60 gün geçtiği halde kendisine bir cevap verilmediğini bu nedenle tekrar başvurduğunu belirterek online eğitim döneminde ödediği harçların iade edilmesini talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Başvuru konusu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan 22/04/2021 tarihli ve

sayılı yazımızla bilgi ve belge talep edilmiş olup YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen 09/06/2021 tarihli ve - - sayılı cevabi yazıda özetle;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (a) ve (b) bendinde;

“a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.” hükümlerine yer verildiği,

Konuya ilişkin olarak 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde de; “İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.” hükmüne yer verildiği,

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebi ile yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere üniversitelerin, teorik ve uygulamalı eğitimlere yönelik olarak kendi altyapı imkânları doğrultusunda, ilgili programın kazanımları ve öğrenci sayılarını da göz önünde bulundurarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine dijital teknoloji kullanarak devam etmelerine karar verildiği

hususlarına yer verilmiştir.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden 22/04/2021 tarihli ve sayılı yazımızla bilgi ve belge talep edilmiş olup cevaben alınan 04/05/2021 tarihli ve - - sayılı cevabi yazıda özetle;

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle olağanüstü şartların yaşandığı bugünlerde Üniversitelerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, öğrencilerin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilmesi için tüm imkânlarıyla yoğun çabalar sarf etmekte olduğu,

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün eğitim-öğretim faaliyetlerini bu dönemde, diğer üniversitelerde olduğu gibi, uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürüttüğü,

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeni ile Üniversitelerinin 02 Eylül 2020 tarihli ve 2020/401- 1 sayılı Senato kararı gereği önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin çevrimiçi uzaktan öğretim yöntemiyle, 05 Ocak 2021 tarihli ve 2021/405 sayılı Senato kararı gereği önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında derslerin çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere hibrit sistemle verilmesine ve uygulamasına karar verildiği,

Öğrenci katkı paylarının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46/b maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği, öğrencilere geri ödenmesi ya da alınmaması hususu Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiğinden şu anda böyle bir geri ödemenin söz konusu olmadığı

hususlarına yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın;

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Yasama yetkisi” başlıklı 7 inci maddesinde; “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” , “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir... Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” ,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun;

“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.”,

“Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri” başlıklı 46 ncı maddesinde; “a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.

b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA Telefon : 0 (312) 465 22 00 Faks : 0 (312) 465 22 65

e-Posta : iletisim@ombudsman.gov.tr İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr Kep Adresi: kamudenetciligikurumu@hs01.kep.tr

sonuna kadar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.”,

19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun;

“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun amacı, Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretimde ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemektir.”,

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime özgü faaliyet ve esasları kapsar.”,

“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunda geçen;

İkili Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,

İkinci Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,...

İfade eder.”,

“Öğretim” başlıklı 5 inci maddesinde; “İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bütünleme şartları ve eğitim öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir farklılık taşımaz.”,

“Öğrenim Ücreti” başlıklı 7 nci maddesinde; “İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde on'a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler.

Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri Şubat ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır.”,

11/07/2020 tarihli ve 2755 Sayılı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak alınacak Katkı Payları Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar Cumhurbaşkanlığı Kararının “Merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri” başlıklı 1 inci maddesinde; “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.”

hükümleri yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yayımlanan Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Kılavuzunun “Giriş” başlıklı bölümünde, “Kılavuzda, Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer almaktadır. Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Nitekim salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak olan bire bir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde, COVID-19 hastaları takip eden bir klinikte yapılacak olan staj eğitimleri için alınacak önlemler tabii ki farklı olacaktır. Hatta eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemler de çeşitlenecektir. Ekim ayında uygulamalı eğitimlere devam eden bir program, salgının yerel seyrine göre Kasım ayında çevrimiçi uygulamaya geçmek zorunda kalabilecektir.

Bu kılavuz, olası senaryolara göre genel bir çerçeve çizmekte, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda yetkiyi üniversitelerimizin ilgili kurullarına bırakmaktadır. Nitekim salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiği açıktır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi, alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

KAMUDENETÇİSİ ARİF DÜLGER’İN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

Başvuranın iddiaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; idarece tesis edilmiş olan işlemde hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilemediğinden, başvurunun reddi yönünde hazırlanan “Ret Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci öğretim öğrencisi olarak aldığı hizmet azalmış olmasına rağmen ödediği harç ücretinin arttığını, 2020 güz döneminden itibaren eğitime online olarak devam edildiğini, okulun imkanlarından yüz yüze eğitimde olduğu gibi yararlanamadığını, birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin birlikte aynı dersi online olarak işlediğini ve aynı sınava tabi tutulduğunu, bu nedenle ikinci öğretim öğrencisi olarak online eğitim sürecinde ödediği harç ücretlerinin karşılığının olmadığını belirterek iade edilmesini talep etmektedir.

Konuyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü özetle; Covid-19 salgını nedeniyle üniversitelerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin çevrimiçi uzaktan öğretim yöntemiyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında derslerin çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere hibrit sistemle gerçekleştirildiğini; öğrenci katkı paylarının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/b maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiğini, öğrencilere geri ödenmesi ya da alınmaması hususunun da Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiğinden şu anda böyle bir geri ödemenin söz konusu olmadığını ifade etmektedir.

3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, ikinci öğretimin isteğe bağlı ve paralı olduğu, paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin, öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edileceği hüküm altına alınmış; 2755 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesinde belirtildiği üzere ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını 30/01/2020 tarihinde “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırmış, virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle 11/03/2020 tarihinde küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamış olup içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, Dünyada birçok üniversite tarafından uzaktan eğitim uygulanmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetkinin üniversitelerin ilgili kurullarında olacağını belirtmiştir. Bu çerçevede ülkemizde de pandemi koşulları nedeniyle üniversitelerin çoğu tarafından uzaktan eğitim yapılması kararı alınmıştır.

İkinci öğretimin, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan isteğe bağlı ve paralı bir örgün öğretim biçimi olduğu ve 3843 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bütünleme şartları ve eğitim öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir farklılık taşımaz.” hükmü; öte yandan, pandemi nedeniyle devam etmekte olan olağanüstü koşullar nedeniyle uygulanmakta olan uzaktan eğitimin üniversiteler için bir zorunluluk haline geldiği ve günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar sayesinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin devamlılığının hem normal öğretim hem ikinci öğretim için uzaktan eğitim şeklinde mümkün kılındığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuranın ikinci öğretim öğrencisi olarak uzaktan eğitim sürecinde ödediği harç ücretlerinin karşılığının olmadığı iddiasının kabul edilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, öğrenim ücretlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/b maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, 2755 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendiği dolayısıyla ikinci öğretim öğrencilerinin ödediği harçların da bu mevzuat kapsamında alındığı ve eğitim öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle iade edilebileceğine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazısı ve tüm dosyanın Kurumumuzca değerlendirilmesi neticesinde, başvuranın talebinin reddedilmesi yönündeki idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikâyet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması”, “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ve “makul sürede karar verme” ilkelerine uygun davranıldığı; ayrıca şikâyetçiye verilen cevapta işleme karşı hangi sürede hangi mercilere başvurulabileceğinin gösterilmemiş olması sebebiyle “karara karşı başvuru yollarının ve süresinin gösterilmesi” ilkesine uygun davranılmadığı görülmüş olup, idarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvurunun Kurumumuz tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Buna göre; ilgili idarenin eylem ve işlemlerine karşı dava açma süresinden (varsa) arta kalan sürede İstanbul İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE,

Bu Ret Kararının, BAŞVURANA ve MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğ edilmesine

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

YORUM EKLE