OGM'de çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?

OGM'de çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?

OGM'de çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?

OGM'de çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?

OGM'de görevli sözleşmeli personelin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları fazla çalışma için fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/1164 E. , 2020/3410 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1164
Karar No : 2020/3410

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ... İşletme Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "harita teknikeri" olarak görev yapan davacı tarafından, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca orman yangınları ile mücadele çerçevesinde fiilen yaptığı fazla çalışmalara karşılık fazla mesai ücretlerinin ödenmesi isteğiyle 21/06/2010 tarihinde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptaline ve fazla mesailerinin karşılığı olan mesai ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine yönelik kararının, Danıştay Onbirinci Dairesinin 20/05/2015 tarih ve E:2012/2228, K:2015/2497 sayılı kararıyla Mahkeme heyetince karar verilmesinde usul hükümlerine uygun görülmeyerek bozulması üzerine bozma kararına uyulmayarak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13. maddesinin 4. paragrafında yer alan sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacağına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı kararıyla iptal edilmiş olması, davalı idare tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu'nda yer alan fazla çalışma ücretinin yalnızca memurlara ödeneceği belirtilmekle birlikte, 2009 yılı Mayıs ayından itibaren fiilen fazla mesai yapan ve nöbet çizelgelerinde yer alan davacının, fazla çalışmasının karşılığı ücretin kendisine ödenmemesinin angarya yasağı ve ücretin emeğin karşılığı olduğu yolundaki Anayasal ilkelere aykırı olması, 6831 sayılı Kanun'un 71. maddesinde Devlet memuru kadrosu dışında kalan diğer personele ve bu arada sözleşmeli personele söz konusu ödemenin yapılmayacağı yolunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hususları dikkate alınarak, davacının, fiilen yaptığı fazla mesailer karşılığı 6831 sayılı Kanun'un 71. maddesindeki ilkeler çerçevesinde fazla mesai ücretinden yararlandırılmasının gerektiği sonucuna varılmak suretiyle, davacının fazla mesailerine karşılık ücretin ödenmesi gerekirken, aksi yönde kurulan işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının tazminat isteminin kabulü ile fazla mesai ücretlerinin başvurunun yapıldığı 21/06/2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda verilen kararın, davalı idarenin temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 31/05/2018 tarih ve E:2016/883, K:2018/2841 sayılı kararıyla ısrara ilişkin kısmının onanmasına ve işin esası hakkında temyiz incelemesinin yapılması için Danıştay Onikinci Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, sözleşmeli personele 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca fazla mesai ücretinin ödenemeyeceğinin düşünüldüğü, İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali, davacının tazminat isteminin kabulü ile fazla mesai ücretlerinin başvurunun yapıldığı 21/06/2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
 

YORUM EKLE