Memurun Pasaportuna Getirilen Sınırlama Eş ve Çocuklarını Etkiler mi?

Yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle hususi damgalı pasaportu kullanma hakkı kısıtlanmış kişilerin, eş ve çocuklarda hususi damgalı pasaportarını kullanamazlar

Memurun Pasaportuna Getirilen Sınırlama Eş ve Çocuklarını Etkiler mi?

Memurun Pasaportuna Getirilen Sınırlama Eş ve Çocuklarını Etkiler mi?

Yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle hususi damgalı pasaportu kullanma hakkı kısıtlanmış kişilerin, eş ve çocuklarının da bu kısıtlama devam ettiği sürece hususu damgalı pasaportları kullanamayacakları hakkında.

T.C.DANIŞTAY Onuncu Daire Esas No: 2016/14700 Karar No: 2018/3964

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, Mardin II Emniyet Müdürlüğü emrinde başpolis memuru olarak görev yapan babası ... hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/09/2015 tarih ve 2015/370 sayılı kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konulduğundan, babasının hakkından dolayı Mardin Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 20/01/2014 tarihli hususi damgalı pasaportun iade edilmediğinden bahisle sistem üzerinde kayıp-iptal kaydı yapılmasına ilişkin Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün 12/10/2015 tarih ve 63708 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Mardin 1. İdare Mahkemesince; davacının babası ... hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03/09/2015 tarih ve 2015/370 sayılı kararı ile yıırt dışına çıkış yasağı konulduğu, bu durumun ilgili birimlere iletilerek davacının babasının yurt dışına çıkmamasına ilişkin Mahkeme hükmünün uygulandığı, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesinde; hususi damgalı pasaport akna hakkına sahip kişiye yurt dışına çıkış yasağı konulması halinde eş ve çocuklarına verilen pasapordarın da iptal edileceğine ya da geri alınacağına ilişkin açık bir hükme yer verilmediği, Pasaport Kanununun 14. maddesinde, hangi şardarda ilgili kişinin yakınlarına verilen hususi damgalı pasapordarın iptal edileceği ya da geri alınacağının açıkça düzenlendiği, davacının durumunun ise maddede sayma yoluyla belirtilen durumların hiçbirine girmediği, öte yandan, Mersin Ağır Ceza Mahkemesince verilen yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararda, davacıya yönelik bir hüküm bulunmadığı gibi, mahkeme kararının tedbir mahiyetinde olduğu, yani hakkın özüne dokunmadığı ve kişisel mahiyette olduğu gözetildiğinde dava konusu işlem ile Anayasada belirtilen cezaların şahsiliği ilkesinin de ihlal edildiği, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan İdare Mahkemesi karannın, hukuka aykm olduğu iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinde; "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlanna; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplanna yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denedeme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlanna, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayn neviden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanlann ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlannda yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlannda yaşayıp evli bulunmayan ve iş salıibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen

çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir " hükmü ile "Pasaport veya

vesika verilmesi yasak olan haller" başlıklı 22. maddesinde "Yurt dışına çıkmalan; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten aynlmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu içişleri Bakanlığınca tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, zaruri hallerde içişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilir. Bu durumda olanlann açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana ve baba adı ile nüfusa kayıdı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafından mahallin polis makamlarına bildirilir. İlgili polis makamlan da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il emniyet müdürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut kapısı bulunan emniyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir. Bunların yurt dışına çıkışlan engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika verilmez, verilmişse geri alınır. Birinci fıkrada yazılı makamlar tarafından pasaport verilmesi veya yurt dışına çıkması yasaklananlarla, yuıt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan pasaporttan yenilenmez, kendilerine Türkiye'ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir. Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden, bunu haklı bir sebebe dayandıramayanlarla bulundukları ülkelerden sınır dışı edilmiş olanlara, bu ülkelerden çıkarılış sebepleri gözönünde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir." hükmü düzenleme altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Mardin II Emniyet Müdürlüğünde başpolis memuru olarak görev yapan babası ...'nin hakkından dolayı Mardin Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 20/01/2014 tarihli hususi damgalı pasaport aldığı, babası hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/09/2015 tarih ve 2015/370 sayılı karan ile yurt dışına çıkış yasağı konulduğundan, babasının hakkından dolayı alman hususi damgalı pasaportun iade edilmediğinden bahisle sistem üzerinde kayıp-iptal kaydı yapılmasına ilişkin Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün 12/10/2015 tarih ve 63708 saydı işleminin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; asıl hak sahibi otan kişilerin yurt dışına çıkma yasağı sonucu bu haklarının kısıtlanması nedeniyle, kendilerine bağlı olarak hususi damgalı pasaport alma hakisi bulunan kişilerin de söz konusu haklarının ortadan kalkacağı açık olduğundan, davacının babasının hususi damgalı pasaport alma hakkını kaybetmesi nedeniyle davacının da pasaportunun sistem üzerinden iptal edilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 09:46
YORUM EKLE