Memuriyete ilk girişte sahte diploma veren kişiye 23 yıl sonra işlem yapılabilir mi?

Memuriyete ilk girişte sahte diploma veren kişiye 23 yıl sonra işlem yapılabilir mi?

Memuriyete ilk girişte sahte diploma veren kişiye 23 yıl sonra işlem yapılabilir mi?

Memuriyete ilk girişte sahte diploma veren kişiye 23 yıl sonra işlem yapılabilir mi?

Memuriyete ilk girişte sahte diploma verdiği için görevine son verilen personel daha sonra liseden mezun olarak imam hatip olarak göreve başlatılmıştır.  Aradan 23 yıl geçtikten sonra sahte diploma vermesi fiili gerekçe gösterilerek ilgili personelin görevine son verilmesi üzerine açılan iptal davasına bakan ilk derece mahkemesi işlemin iptaline hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/734 E. , 2021/3696 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/734
Karar No : 2021/3696

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Başkanlığı
VEKİLİ : ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Siirt İli, Kurtalan İlçesi, ... Köyü İmam-Hatibi olarak görev yapan davacının, Devlet memurluğuna ilk girişte sahte diploma kullandığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28/09/2017 tarih ve E:2016/1499, K:2017/2851 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararla; davacının, ... günlü, ... nolu İmam-Hatip Lisesi diploması ile Kozluk ilçesi ... Camii İmam-Hatibi olarak başladığı görevine Atanmak için "sahte lise diploması" kullandığının anlaşılması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/1-b maddesi uyarınca 1991 yılında son verilmiş ise de, davacının bu süreçte tekrar lise diploması alarak 11 yıl sonra davalı idareye başvuru yaptığı; davalı idare tarafından da, Devlet memurluğuna tekrar girmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen davacının, 2002 yılında vekil imam-hatip olarak atandığı, ikinci kez göreve atanma işleminden sonra davacının, anılan Yönetmeliğin 5/1-b maddesinde belirtilen "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklindeki ortak nitelik şartını ihlal eder nitelikte her hangi bir davranışının olduğu yönünde her hangi bir somut bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı; aksine davacının, bu şartı taşıdığına ilişkin ilçe müftülüğü yazısı ile teşekkür belgelerinin bulunduğu, öte yandan ceza davası sonucunda hüküm giymekle birlikte cezası ertelenen davacının, hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde başkaca bir mahkumiyeti bulunmaması nedeniyle, mahkumiyeti esasen vaki olmamış sayıldığından, mahkumiyete konu eyleminin memuriyete engel oluşturmadığı anlaşılmakla, "Devlet Memurluğuna ilk girişte sahte diploma kullanmak" şeklindeki eylemin; aradan 23 yıl geçtikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde belirtilen "ortak niteliği" kaybettirecek ağırlıkta bir fiil olduğundan bahisle davacının ikinci kez görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının 24/11/1989 yılında Kozluk İlçesi, ... Köyünde İmam-Hatibi olarak göreve başlarken sahte diploma kullanarak göreve başladığının tespiti üzerine, belirtilen fiilin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde geçen "Ortak nitelik" kuralına ve atanmada aranan genel şartlara aykırı olduğu ve tesis edilen işlem hukuka uygun olduğundan, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararı" üzerine Dairemize devredilen dosya Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ... , K: ... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE