Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

Lisans mezunu önlisanstan sınava girebilir mi?

İlgilinin lisans öğrenimini tamamladıktan sonra çıkan Af Kanunu kapsamında önlisans öğrenimini tamamladığı, esas iradesinin lisans mezunu olduğu bölümde çalışmak olmadığı, bu sebeple lisans öğrenimini tamamladıktan sonra daha alt öğrenim düzeyi olan önlisans bölümünü tamamlayarak önlisans öğrenimine uygun bir kadroya atanabilmek için 2012 yılında ortaöğretim/önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katıldığı ve bu dönemde önlisans öğreniminden sınava girmesini engelleyen bir hükmün de bulunmadığı, 2014 yılında yapılan yerleştirmelere başvurarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu … teşkilatına "sağlık teknikeri" olarak yerleştirilen davacının Kamu Personeli Seçme Sınavına alt öğrenim düzeyinden girdiğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle hakkında.
 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2171 E. , 2020/4257 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2171
Karar No : 2020/4257

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı/ANKARA
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2012 yılında ortaöğretim/önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılarak başarılı olan ve 2014/1 yerleştirmesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu … teşkilatına "sağlık teknikeri" olarak yerleştirilen davacının; lisans mezunu olduğu halde 2012 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına alt öğrenim düzeyinden girdiğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin … tarihli ve …sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 31/05/2017 tarihli ve E:2016/54, K:2017/2876 sayılı bozma kararına uyularak; davacının lisans öğrenimini tamamladıktan sonra çıkan Af Kanunu kapsamında önlisans öğrenimini tamamladığı, esas iradesinin lisans mezunu olduğu bölümde çalışmak olmadığı, bu sebeple lisans öğrenimini tamamladıktan sonra daha alt öğrenim düzeyi olan önlisans bölümünü tamamlayarak önlisans öğrenimine uygun bir kadroya atanabilmek için 2012 yılında ortaöğretim/önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katıldığı ve bu dönemde önlisans öğreniminden sınava girmesini engelleyen bir hükmün de bulunmadığı, 2014 yılında yapılan yerleştirmelere başvurarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu … teşkilatına "sağlık teknikeri" olarak yerleştirilen davacının Kamu Personeli Seçme Sınavına alt öğrenim düzeyinden girdiğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının, KPSS sınavına girdiği 2012 yılı KPSS Kılavuzunda ''Lisans mezunu olan adayların Ortaöğretim/Önlisan'a başvuramazlar'' hükmünün yer aldığı, 2014 yılı KPSS tercih kılavuzunda ise; birden fazla mezuniyeti olan adayların en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puan ile alt öğrenim düzeylerinde ki kadrolara başvurabileceklerinin düzenlendiği, anılan düzenlemeler uyarınca eğitim şartını taşımadığı sabit olan davacının atanmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının sınava girdiği 2012 yılında alt öğrenim düzeyinden sınava girerek atanmasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulunmadığı, 2014 yılında yürürlüğe giren uygulamanın geriye yürütülmesinin mümkün olmadığı, davacının atama işleminin kazanılmış hak hükmünde olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 13:15
YORUM EKLE