Kamu kurumunda derneklere bağış toplamaya izin veren amirin sorumluluğu

kamu kurumları içinde dernekler tarafından bağış toplanması 5072 sayılı kanuna aykırımıdır?

Kamu kurumunda derneklere bağış toplamaya izin veren amirin sorumluluğu

Kamu kurumunda derneklere bağış toplamaya izin veren amirin sorumluluğu 

Kamu kurum ve kuruluşları içinde derneklerin bağış toplamasına izin veren amirlerin disiplin cezası verilebileceği hakkında danıştay kararı yazımız ekindedir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2019/7080 E.  ,  2020/3180 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/7080

Karar No : 2020/3180

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …

Hukuk Müşaviri …

2- … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … İli, Dr. … Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapmakta olan davacının, ''1/30 oranında aylıktan kesme'' cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2012 tarih ve 31574 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti: Danıştay 12. Dairesi Başkanlığı'nın 11.10.2016 tarih ve E:2013/8682, K:2016/4525 sayılı bozma kararına uyularak verilen kararda Davacının 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesinde yerini bulan disiplin suçunu işlediği soruşturma raporu ile sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, görev yaptığı süre içerisinde herhangi bir olumsuz notunun bulunmadığı, 2007 yılında … İli'nde yılın doktoru seçildiği, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, soruşturma konusu olaya ilişkin olarak, 5072 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra hastanede söz konusu derneğe herhangi bir yer tahsis edilmediği ve hastane içerisinde herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, bağış alıp almamalarının derneğin sorumluluğunda olduğu, bağış alındığından haberinin olmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

… VALİLİĞİ'NİN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacı hakkında aynı konuda ceza mahkemesi kararı da bulunduğu, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE