İhaleye fesat karıştırma suçundan ceza alan belediye başkanının görevden alınması

ihaleye fesat suçundan hüküm güyen belediye başkanının başkanlık görevinden alınması örnek danıştay kararı

İhaleye fesat karıştırma suçundan ceza alan belediye başkanının görevden alınması

İhaleye fesat karıştırma suçundan ceza alan belediye başkanının görevden alınması 

Belediyelerde belediye başkanlığı görevini yürütenlerin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.Belediye başkanı olduktan sonra bu yeterliliği kaybedeb belediye başkanlarının görevden alınması gerekmektedir.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2020/4266 E.  ,  2020/4155 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/4266

Karar No : 2020/4155

İstemde Bulunan : İçişleri Bakanlığı - ANKARA

Davalı : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : … ili … ilçesi Belediye Başkanı olan …'nın seçilme yeterliliğini kaybettiğinden bahisle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 44/2-b maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesi istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : …

Düşüncesi : İstem; …Bakanlığı … Genel Müdürlüğü'nün 17/07/2020 tarih ve 29102412-000-E.11645 sayılı yazısı ile … Belediye Başkanı …’nın "İhaleye Fesat Karıştırma" suçundan dolayı …Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile 1 yıl, 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilerek, bu kararın … Ceza Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla onandığından bahisle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 44. maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi uyarınca … Belediye Başkanı …’nın Belediye Başkanlığından düşürülmesine ilişkindir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesinin 2. fıkrasında; Danıştayın, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceleyip, karara bağlayacağı hükme bağlanmıştır.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "seçilme yeterliliği" başlıklı 9. maddesinde; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebileceği hükmü yer almaktadır.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "milletvekili seçilemeyecek olanlar" başlıklı 11. maddesinin (1) fıkrası (f) bendinde ise; "Affa uğramış olsalar bile;

1. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. (Değişik: 2/1/2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar." milletvekili seçilemeyecekler arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Kanun'un "Belediye Başkanlığının sona ermesi" başlıklı 44. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde, belediye başkanının seçilme yeterliliğini kaybetmesi durumunda, İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatının sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; … Belediye Başkanı …’nın "İhaleye Fesat Karıştırma” suçu nedeniyle … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla 1 yıl, 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı, bu kararın, … Ceza Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, … Belediye Başkanı almış olduğu hapis cezası nedeniyle 2839 sayılı Yasanın 11. maddesinin 1. fıkrası (f) bendi hükmü gereğince seçilme yeterliliğini kaybetmiştir.

Açıklanan nedenlerle, …Belediye Başkanı …’nın belediye başkanlığından düşürülmesi isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İstem; …Belediye Başkanı olan …'nın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 44. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkindir.

5393 sayılı Kanun'un "Belediye Başkanlığının sona ermesi" başlıklı 44. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde, belediye başkanının seçilme yeterliğini kaybetmesi durumunda, İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatının sona ereceği hükme bağlanmıştır.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Seçilme yeterliliği" başlıklı 9. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebileceği kuralı yer almaktadır.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Milletvekili seçilemeyecek olanlar" başlıklı 11. maddesinde, taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ile affa uğramış olsalar bile; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan mahkûm olanların milletvekili seçilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; … Belediye Başkanı …’nın "ihaleye fesat karıştırma” suçu nedeniyle … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla 1 yıl, 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı, bu kararın, … Ceza Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, "ihaleye fesat karıştırma” suçundan 1 yıl, 15 gün hapis cezasına mahkum olan …’nın, işlediği suçun niteliği gereği hakkında verilen ceza nedeniyle 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca seçilme yeterliğini kaybettiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, istemin kabulü ile … ili, … ilçesi Belediye Başkanı …'nın belediye başkanlığından düşürülmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içerisinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 07/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE