Göreve iade edilen personele banka promosyonu ödenmeli

Göreve iade edilen personele banka promosyonu ödenmeli

Göreve iade edilen personele banka promosyonu ödenmeli

Göreve iade edilen personele banka promosyonu ödenmeli

KDK, ihraç edildikten sonra görevine iade edilen personelin, ihraç edildiği döneme ait banka promosyonlarının ödenmesi yönünde karar verdi. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI                     : 2021/16047-S.21.25707

BAŞVURU NO     : 2021/13836

KARAR TARİHİ    : 10/11/2021

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU : Banka promosyonunun ödenmesi talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 18/07/2021

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza 18/07/2021 tarihli başvuruda şikayetçi özetle; “Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta iken 26/07/2016 tarihinde açığa alındığını, daha sonra 26/10/2016 tarihli 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarıldığını, Olağanüstü Hal Komisyonu tarafından verilen göreve iade kararı üzerine, 16/01/2020 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde göreve tekrar başladığını, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne ihraç olduğu döneme ilişkin banka promosyonlarının ödenmesi hususunda başvuruda bulunduğunu, ancak ihraç olduğu döneme ilişkin banka promosyonunun ödenmediğini iddia ederek söz konusu döneme tekabül eden banka promosyonun yasal faizi ile birlikte ödenmesini’ talep etmektedir.

İDARELERİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzca 05/10/2021 tarihli ve sayılı bilgi ve belge talebine istinaden Atatürk

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15/10/2021 tarihli ve sayılı cevabi yazısı ve eklerinde özetle;

2.1. Üniversite Rektörlüğü ile Türkiye Halk Bankası AŞ. Dadaşkent/Erzurum Şubesi arasında 22/03/2017 tarihinde 3 yıllık süreç için Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon Ödemesi Protokolü imzalandığı, Bu protokol kapsamında, protokolde belirtilen süreler içerisinde Üniversite bünyesine çalışan personelin ilgili bankadan maaş ödemesi aldığı sürece alacağı promosyon tutarı ve bu ödemenin kapsamının sınırlarının belirlendiği,

2.2. Başvurucu ’nin 17/02/1998 yılında Pasinler Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak Üniversitedeki görevine başladığı, 26.07.2016 tarihinde Mühendislik Fakültesinde Profesör olarak görev yapmakta iken açığa alındığı ve 29.10.2016 tarihinde 675 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, Başvuranın No'lu başvurusu hakkında T.C. Olağanüstü Hal İşlemleri

İnceleme Komisyonu'nun 27.11.2019 tarih ve / Karar No'lu kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13.12.2019 tarihli yazısına istinaden Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atamasının yapıldığı, ilgilinin Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde 15/10.2010 -29/10/2016 tarihleri arasında daimi kadroda öğretim üyesi olarak(Profesör) görev yaptığı,

2.3. Başvuranın ihraç olduğu dönemde Üniversite ile Halk Bankası arasında 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Banka Promosyonları konulu Kamu Kurum ve Kuruluşları personelini kapsayan Başbakanlık Genelgeleri hükümlerine göre 15.04.2017-15.04.2020 dönemlerini kapsayacak şekilde Maaş Promosyon Protokolünün yapıldığı, Söz konusu promosyonun gereği olarak Halk Bankası Üniversite personellerine 15.04.2017 tarihinde aylık 76,66 tl olmak üzere 36 aylık peşin 2760 TL ödeme yaptığı, Şayet başvurucu kamu görevinden uzak kaldığı dönemde çalışmış olsaydı, alabileceği promosyon miktarının 36x 76,66 = 2760 TL. olacağı,

2.4. Bahse konu Banka Promosyon ödemesinin Kurumlarıyla sözleşme imzalayan ilgili banka tarafından yapılmakta olduğu, Kurumun bu konu ilgili herhangi bir ödeme durumunun söz konusu olmadığı,

2.5. Başvurucu ile Kurumları arasında şikayet konusuyla ilgili açılmış bir davanın da bulunmadığı hususları” ” ifade edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının,

3.1. “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”,

3.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35 inci maddesinde; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”,

3.3. “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler”,

3.4. 125 inci maddesinin yedinci fıkrası; “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”,

Birleşmiş Milletler İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması İçin Kurulan Ulusal Kuruluşların Statüsüne İlişkin İlkeler/Paris Prensiplerinde; "...Ulusal kuruluşlar, yürürlükteki yasaları, mevzuatı ve yasa tasarıları ile yasa önerilerini incelerler ve metinlerin, insan haklarının temel ilkeleriyle uyumlu hale getirilmeleri için uygun gördükleri tavsiyeleri yaparlar; gerek gördükleri takdirde, yeni yasaların kabul edilmesini, yürürlükteki yasaların uyumlu hale getirilmesini ve idari önlemlerin alınmasını veya değiştirilmesini tavsiye ederler. Ulusal düzeyde yürürlükte olan yasaların, mevzuatın ve uygulamaların, insan haklarına ilişkin uluslararası belgeler ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmesini ve hayata geçirilmesini teşvik ederler ve sağlarlar.",

5. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir”,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; "Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”,

08/03/2018 tarihli ve 30354 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal işlemleri inceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun, “Komisyonun görevleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

“Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, ...”, “Kararların uygulanması” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. ... Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. ...”

8.20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4 üncü maddesinde; "Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır", 5 inci maddesinde; "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir",

17/07/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 Sıra No lu Genel Tebliğinin 1 inci maddesinde; “Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli kamu görevlileri ve işçilerin aylık ödemelerinin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER’İN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, başvuru konusuna ilişkin “Tavsiye Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden

Başvuran, Atatürk Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta iken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden çıkarıldığını, daha sonra Olağanüstü Hal Komisyonu incelemesinden sonra 16/01/2020 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevine tekrar başladığını, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuru yaparak geçmişe yönelik maaş ve diğer mali haklarının talebi yanında ihraçta olduğu döneme ilişkin banka promosyonunu da talep ettiğini, görevden çıkarıldığı döneme isabet eden banka promosyonlarını alamadığını, Komisyon kararı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, kamu görevinden çıkarıldığı tarihi takip eden aybaşından göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm mali ve sosyal haklarının tarafına ödenmesi gerektiğini, banka promosyonunun da mali ve sosyal hakların bir unsuru olduğunu iddia ederek, söz konusu döneme isabet eden banka promosyonunun tarafına ödenmesini talep etmiştir.

İlgili idare, banka promosyonu sözleşmesinde belirlenen hükümler nedeniyle şikayetçiye ödeme yapılamayacağı, başvuranın No'lu başvurusu hakkında T.C. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun 27.11.2019 tarih ve ^^|/ Karar No'lu kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13.12.2019 tarihli yazısına istinaden Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atamasının yapıldığı, şikayetçinin banka promosyonunun kurumlarınca yapılamayacağı hususlarını belirtmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinde; madde kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme gereğince çıkarılan 17/07/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 Sıra No lu Genel Tebliği ise, kamu personelinin maaşlarının bankalar vasıtasıyla ödenmesine yönelik usul ve esasları belirlemiştir.

Bu doğrultuda kamu personelinin maaşlarının ödenmesi için ilgili kurumlarla anlaşan bankalar, söz konusu mali haklara ilişkin protokoller akdetmekte ve bu protokoller gereğince elde ettiği gelirler üzerinden “promosyon” adı verilen ek mali imkanları ilgili kurumlara sağlamaktadır. Bankaların sunduğu bu imkânların, kamu kurum-kuruluşları tarafından ne şekilde değerlendirileceği ve personelin bunlardan yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin uygulamada yeknesaklığın bulunmayışı sebebiyle 20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi hazırlanmıştır.

Söz konusu Genelge, bankalarla yapılacak protokollere ilişkin uyulması gereken genel çerçeveyi çizmiş olup promosyon ödemeleri bağlamındaki tereddütleri bir noktaya kadar gidermiştir. Ancak zaman içinde değişen şartlarla birlikte, Genelgenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin yeniden ele alınması gerekmiş ve bu kapsamda söz konusu maddelerde değişiklik öngörmek üzere sırasıyla 2008/18 sayılı ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri çıkarılmıştır. 2007/21 sayılı Genelgenin 5 inci maddesindeki değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarının promosyon ödemelerini ne miktarda ve ne kadar sürede yapacaklarına ilişkin sınırlayıcı hüküm ortadan kaldırılmıştır. Böylece ilgili kurumların kendi öznel şartlarını değerlendirerek bu ödemeyi yapmaları hususunda geniş bir takdir sahası oluşturulmuştur. Söz konusu Genelgenin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle ise, bankadan alınacak promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacağı esası benimsenmiş ve bu suretle promosyon bedelinin üçte birine kadarki kısmının ilgili kurum personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceğine ilişkin yaklaşım terkedilmiştir. Bu hususlar, promosyon bedelinin, kamu personelinin aylık veya ücretinin tamamlayıcı parçası olduğu gerçeğinin kabulüne işaret etmektedir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Halk Bankası Dadaşkent/Erzurum Şubesi arasında 15.04.2017-15.04.2020 dönemlerini kapsayacak şekilde Maaş Promosyon Protokolünün yapıldığı, Söz konusu promosyonun gereği olarak Halk Bankası Üniversite personellerine 15.04.2017 tarihinde aylık 76,66 tl olmak üzere 36 aylık peşin kişi başı 2760 TL ödemenin yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönen personele diğer mali hakları ödenirken başvuranın ihraç edildiği tarih olan 26/10/2016’dan sonra 3 yıllık süre için ödenen ilk promosyonun ödenmediği, yani başvuranın ihraçta kaldığı döneme isabet eden banka promosyonundan mahrum kaldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi hukuk devletinin gereklerinden biri de idarenin hukukla bağlı olması ve hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı kişilere verdiği zararların tazmini olup, anayasanın 125 inci maddesinde de idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimize ve milletimize karşı girişilen hain darbe girişimi nedeniyle kamu düzeni ve güvenliği açısından Anayasanın 120 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununu uyarınca ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiş, alınan tedbirler çerçevesinde Anayasa ile kurulan demokrasi düzeninin korumak amacıyla terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; vakıf, dernek, televizyon ve sair birçok müessese kapatılmış ve birçok kamu görevlisi de ihraç edilerek başta FETO/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen kişiler kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılmışlardır.

Diğer yandan alınan tedbirler nedeniyle idarî işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanların mağduriyetlerini gidermek amacıyla da ilgililerin kamu görevine dönmesini öngören OHAL KHK’larıyla düzenleme yapılarak, görevine iade edilmesine karar verilenler açısından çıkarılmaya ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerinin tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılacağı, bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm mali ve sosyal hakların ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, kamu görevinden çıkarılan ancak OHAL Kararı ile de göreve iade edilen şikayetçinin kamu görevinden çıkarılmamış olsaydı mevcut personel olarak her ay maaşının banka aracılığıyla yatırılması nedeniyle promosyon ücretinden yararlanabilecekti. Başvuranın, idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle bu imkandan mahrum kaldığı dikkate alındığında idarenin hatalı işlemi nedeniyle oluşan külfetin başvurana yükletilemeyeceği, başvuranın ödenmeyen banka promosyon ödemelerinin idare tarafından karşılanması gerektiği tespit edilmiştir.

20. Diğer taraftan, ilgili idare ile Halk bankası Bankası arasında yapılan Maaş Ödemeleri Protokolü incelendiğinde; 16’ncı maddesinde; “Promosyon ödeme esnasındaki personel sayısının daha az olması halinde belirlenen kişi başı aylık promosyon tutarı esas alınmak suretiyle mevcut personele promosyon ödemelerinin yapılacaktır. Bu durumda, toplam promosyon tutarından arta kalan tutar banka uhdesinde bırakılacak olup hiçbir surette ödenmeyecektir. İlk maaş ödemesinde toplam personel sayısının artması durumunda maaş ödenen toplam personel sayısı esas alınacaktır. Protokol imza tarihinden sonra kuruma dahil olacak personele, Kurum promosyon almadığının belgelenmesi halinde kişi başı aylık 76,66 TL üzerinden kıst hesaplama ile promosyon ödemesi yapılacaktır ,.. ” düzenlemelerine yer verilmiştir. Söz konusu protokol hükümlerinde, ilgili İdare nezdinde sonradan kamu görevine iade edilebilecek personele özgü bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla banka şubesi ile yapılan sözleşme hükümleri düzenlenirken idarenin olası ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara karşı öngörüsüz hareket ettiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, OHAL Komisyonu Kararıyla görevine iade edilen başvuranın, ihraç olduğu döneme isabet eden mali haklarının bir unsuru olan banka promosyonunun ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uygunluk tespit edilememiştir.

Kurumumuza benzer nitelikte “Vergi kesintilerinin iadesi talebi” ile ilgili 2019/17171 numaralı başvuru hakkında 27/03/2020 tarihinde; “Bölge tazminatı ödenmesi talebi” ile ilgili 2019/18199 numaralı başvuru hakkında 03/01/2020 tarihinde; “Başvuranın kamu görevinden çıkarıldığı döneme ait mali ve sosyal haklarının ödenmesi talebi” ile ilgili 2019/12302 numaralı başvuru hakkında 19/12/2019 tarihinde; “Promosyon ödeme talebi” ile ilgili 2019/13756 numaralı başvuru hakkında 07/01/2020 tarihinde, 2020/6146 numaralı başvuru hakkında 08/09/2020 tarihinde ve benzeri konularda benzeri nitelikte farklı tarihlerde olmak üzere Tavsiye Kararları verilmiştir.

Şikâyetçinin iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; ilgili idarenin, başvuranın promosyon ödemesi alması için duruma uygun çözüm üretmesi gerektiği sonucuna varılmış olup, başvuranın banka promosyonu ödenmesi talebinin ilgili idare tarafından reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı tespit edilmiştir.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden

İyi yönetim ilkelerine, 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmeler neticesinde; İdarenin “karara karşı başvuru yolları gösterilmesi” ilkesi ile “kararların gerekçeli olması” ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkelere de uygun hareket etmesi önerilmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Kararın idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup ilgili İdarenin işlemine karşı Erzurum İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvuranın mahrum kaldığı promosyon tutarının hesaplanarak tam ve eksiksiz bir şekilde ödenmesi yönünde yeni bir işlem tesisi için ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın, BAŞVURANA ve ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE