Farklı illerde görev yapan eşleri görev yaptıkları illerden başka bir ilde birleştirme teklif edilebilir mi?

İdare memur olan eşleri üçüncü bir ilde birleştirmeyi teklif edebilir mi?

Farklı illerde görev yapan eşleri görev yaptıkları illerden başka bir ilde birleştirme teklif edilebilir mi?

İdare memur olan eşleri üçüncü bir ilde birleştirmeyi teklif edebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, eş durumundan tayin talebinde bulunan personelin talebi , eşinin görev yaptığı ilde personel fazlalığı bulunduğu gerekçesiyle reddedilip, idarenin eşleri üçüncü bir ile atama teklifinin mevzuata aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/13000
Karar No : 2020/545

TEMYİZ EDEN (DAVACI):
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI):
VEKİLLERİ :

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Merkez Müdürlüğü emrinde idari hizmet sözleşmesi ile gişe görevlisi olarak çalışan davacının, eş durumu mazereti nedeniyle İzmir iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının görev yaptığı … Başmüdürlüğünde 19 personel açığı olduğu, atanmak istediği ve eşinin görev yaptığı … Başmüdürlüğünde ise 23 personel fazlası olduğu, bununla birlikte davacı ile eşinin … ilinde birleştirilmesi teklifinin davacı ve eşi tarafından kabul edilmediği; davacı ile eşinin kadro durumu müsait olan Denizli ilinde birleştirilmesi mümkün iken, hizmet gereklerini dikkate alarak personel planlaması yapma hususunda takdir yetkisi bulunan davalı idarenin, eşleri kadro durumu uygun olmayan İzmir ilinde birleştirmesi yönünde yargı kararıyla zorlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu … günlü, … sayılı … Daire Başkanlığı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Eşi ile ayrı yaşamaları nedeniyle iki ayrı ev tutmak zorunda kaldıkları, İzmir ilinin sözleşmeli personele ihtiyacının olduğu, davalı idarenin dava devam ederken … iline personel almaya devam ettiği, eşinin İzmir ilinde kadrolu dağıtıcı olarak görev yaptığı ve anılan yere 20 gişe görevlisinin alınacağının anlaşıldığı, kendisi ile aynı işyerinde ve aynı görevde çalışan ...'nin eş durumu nedeniyle atamasının yapıldığı, iki yıldır eşinden ayrı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: … ilinde ihtiyaçtan fazla personel çalışmasına rağmen … ilinde personel ihtiyacı bulunduğu, bu nedenle davacı ile eşinin … ilinde birleşme talebinde bulunmaları halinde değerlendirmeye alınacakları, idarenin yargı kararı ile atamaya zorlanamayacağı, hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE