Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak örnek danıştay kararı

Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak 

Danıştay

12. Daire

Esas No                                : 2013 / 4023

Karar No                             : 2016 / 4455

Karar Tarihi                        : 4.10.2016

İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 18/10/2012 tarihli ve E:2011/211; K:2012/1407 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Ankara İli, ... İlçesi, ... İlköğretim Okulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( ı ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına dair 'nın 03.01.2011 gün ve 410/3 Sayılı işleminin, iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 30/04/2010 tarihinde davacı ile aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ş.B. arasındaki tartışma sırasında davacının, Ş.B.'ye "sen benim muhatabım değilsin. Bana vuracak mısın? Hadi vur." sözlerini söylediği tanık ifadelerinden anlaşılmakla, hizmet içinde Devlet Memurunun güven ve itibarını sarsacak nitelikteki 657 Sayılı Kanun'un 125/C- ( ı ) maddesi kapsamında kalan eylemi sebebiyle tesis edilen davaya konu 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( ı ) maddesinde "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiili, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli, ... İlçesi, ... İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı ile aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ş.B. arasında 30/04/2010 tarihinde yaşandığı iddia edilen bir kısım olaylar hakkında soruşturma açıldığı, bu kapsamda davacıya isnat edilen fiiller arasında yer alan "sen benim muhatabım değilsin. Bana vuracak mısın? Hadi vur" demek suretiyle olayları başka tarafa çekmeye çalışarak Ş.B.'yi tahrik etmeye çalıştığı iddiasının sübuta erdiği kanaatiyle davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( ı ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının 22/11/2010 gün ve 410/60 Sayılı soruşturma raporu ile önerilmesi üzerine davaya konu 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına dair işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının, usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında, kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylem nedeniyle, eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması disiplin hukuku ilkelerinden olup, bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Uyuşmazlığa konu olayda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu kapsamında alınan ifadeler incelendiğinde, davacı ile aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ş.B. arasında 30/04/2010 tarihinde müfettişler odasında gerçekleşen olayla ilgili olarak Ş.B.'nin davacıya "ben sana haddini bildirmeyi bilirim, sen kim oluyorsun lan" gibi sözler sarf ettiği bunun üzerine davacının da Ş.B.'ye "sen benim muhatabım değilsin. Bana vuracak mısın? Hadi vur." dediğini ve davacının bu sözleriyle Ş.B.'yi tahrik etmeye çalıştığından bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( ı ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına dair işlem tesis edilmiş ise de; bu eylemin, kanunda tanımı yapılan, Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte ve ağırlıkta bir eylem olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının fiilleri ile verilen ceza arasında uygunluk ve adil bir denge bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( ı ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına dair davaya konu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE