Danıştay, idari personelin tayin talebini haklı buldu

Danıştay, idari personelin tayin talebini haklı buldu

Danıştay, idari personelin tayin talebini haklı buldu

Danıştay, idari personelin tayin talebini haklı buldu

Danıştay İkinci Dairesi; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği"nin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliğini düzenleyen 14 üncü maddesi uyarınca gereğince tayin talebinde bulunan isteklinin, kurumlar arası naklen tayin talebine olumlu cevap vermeyen idarenin işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.  

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2018/4252

Karar No: 2019/1172

TÜRK MİLLETİ ADINA

MADDİ OLAY :

Davacı, ................. emrinde bilgisayar işletmeni kadrosunda grafiker olarak görev yapmakta iken, eş durumu mazereti nedeniyle ............................Belediyesine atanmak için tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine temyize konu davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında; memurların kendi istekleri ile kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altındaki kadrolara atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

657 Sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 19/04/1983 günlü, 83/6525 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 30/06/2014 günlü, 2014/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki halinde; "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a- ) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

...

c- ) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d- ) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

...

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür.

Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir."; "Özel Yönetmelikler" başlıklı 28. maddesinde; "Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz.", 30/06/2014 günlü, 2014/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12. maddesiyle eklenen Geçici 5. maddede de, "Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir." düzenlemeleri yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından, .........................Üniversitesi emrinde bilgisayar işletmeni kadrosunda grafiker olarak görev yapan davacının, eşinin............... Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalıştığı, ........................ Belediyesi'nde bir göreve atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yapılan başvurunun, ....................... Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi'nin 10. maddesinde belirtilen muvafakat verme şartlarını taşımadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle reddine ilişkin 03/02/2016 günlü, 2401 Sayılı işlem ile anılan işlemin dayanağı olan ........................Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi'nin 10. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle temyize konu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının eşinin, ..................................ilinde 21/01/2015 tarihinden itibaren başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde belirlenen şartların oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık; bu işlem yönünden, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun değişik gerekçe ile reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne...

YORUM EKLE