Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

Daire Başkanı, idarenin takdir yetkisine dayanılarak uzman kadrosuna atanabilir mi?

İlgili idare bünyesinde Daire Başkanı olarak yaklaşık on üç yıl görev yapan davacının, gerek eğitim durumu, gerekse geçmiş hizmetleri değerlendirildiğinde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atandığı ve bu görev için yeterli donanıma sahip olduğu görülmekte olup; daire başkanlığından alınarak Maden Tetkik Arama Uzmanı olarak atanmasını gerektirecek şekilde hizmeti aksattığı veya başarısız olduğu ya da görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca olduğu yönünde hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, sadece takdir yetkisine bağlı olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2018/1910 E. , 2021/2143 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1910
Karar No : 2021/2143

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
2- … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Makina İkmal Etütleri Dairesi Başkanlığında Makina İkmal Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı'na Maden Tetkik ve Arama Uzmanı olarak atanmasına ilişkin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın … tarih ve … sayılı işleminin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda kanunen sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair dosyada herhangi bir bilgi belge bulunmadığı, davacının daire başkanı olarak atanmasında takip edilen usul gözetilerek kadro derecesi değişmeden 375 sayılı KHK'nın Ek 18. maddesi hükmü uyarınca durumuna uygun bir göreve atandığı dikkate alındığında, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı temyize konu kararında; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, davalı idare bünyesinde on üç yıl Daire Başkanı olarak görev yaptığı, hakkında tesis edilen herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığı, dava konusu işlemin sübjektif nedenlerle gerçekleştirildiği, görevinden alınmasını gerektirir hiçbir geçerli somut nedenin bulunmadığı ileri sürülerek, Bölge İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN (DAVALILARIN) CEVABI :
… Bakanlığı tarafından; davacının müktesep hakları korunarak idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında dava konusu atama işleminin tesis edildiği, her ne kadar 1. dereceli ve +3600 göstergeli Maden Tetkik ve Arama Uzmanı kadrosunda atanmış olsa da Daire Başkanı kadrosu üzerinden maaşını almaya devam edeceği ileri sürülmektedir.
… Genel Müdürlüğü tarafından; davacının daire başkanı iken, iki kere soruşturmaya tabi tutulduğu, uygulamalarında etik davranış ilkelerine uymadığının belirlendiği ve yönetim zaafiyeti nedeniyle uyarıldığı, atama işleminde kazanılmış haklarının korunduğu savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Davacı, Meslek Yüksek Okulu iki yıllık Makine Bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde dört yıllık işletme eğitimini 1994 yılında tamamlamış, 2012-2013 yılları arasında da işletme yüksek lisansını yapmıştır. 1976 yılında (mülga) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında aday memur olarak göreve başlamış, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Başbakanlık'ta memur, tekniker, programcı gibi görevlerde bulunmuş, 1997 yılında … Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde … ve … Müsteşarlığında … görevlerinin ardından aynı yıl … Genel Müdürlüğü … Dairesi Başkanlığına … (dış ikmal) olarak atanmıştır. Bilahare, davalı idare bünyesinde tekniker, APK uzmanı olarak görev yapan davacının, 05/11/2004 tarihinde … Dairesi Başkanı olarak ataması yapılmıştır. Yaklaşık on bir yıl bu birimde Daire Başkanlığı görevini yürüten davacı, 20/05/2015 tarihinde atandığı … Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta iken davaya konu, 12/01/2017 günlü işlemle bu görevinden alınarak, 13/01/2017 günlü işlemle de … Dairesi Başkanlığı'na Maden Tetkik ve Arama Uzmanı olarak atanması üzerine bakılmakta olan davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst veya kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile davalı idareye, personelini atama konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.


Atama işlemi, kamu hizmetinin rasyonel ve verimli bir biçimde görülmesi için tesis edilmesi gereken bir tasarruf olduğundan, bunun, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve kamu görevlisinin en yararlı olabileceği yer ve görevde çalıştırılması maksatlarıyla yapılması, nihayet kamu yararının sağlanması amacına dayalı bulunması gerekmektedir.


Davalı idare bünyesinde Daire Başkanı olarak yaklaşık on üç yıl görev yapan davacının, gerek eğitim durumu, gerekse geçmiş hizmetleri değerlendirildiğinde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atandığı ve bu görev için yeterli donanıma sahip olduğu görülmekte olup; daire başkanlığından alınarak Maden Tetkik Arama Uzmanı olarak atanmasını gerektirecek şekilde hizmeti aksattığı veya başarısız olduğu ya da görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca olduğu yönünde hukuken geçerli herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, sadece takdir yetkisine bağlı olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddine ilişkin mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolunda … Bölge İdare Mahkemesi ... Dava Dairesince verilen temyize konu kararda yasal isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/06/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE