Bankadan kredi çekmek için bordroda tahrifat yapan memura ceza verilir mi?

Bankadan kredi çekmek için bordroda tahrifat yapan memura ceza verilir mi?

Bankadan kredi çekmek için bordroda tahrifat yapan memura ceza verilir mi?

Bankadan kredi çekmek için bordroda tahrifat yapan memura ceza verilir mi?

Bankadan kredi çekmek için  bordro üzerinde yer alan "nafaka", "icra" ve "kanuni kesintiler toplamı" bölümünde tahrifat yapılması sebebiyle ilgili hakkında verilen memuriyetten çıkarma cezası ile tezciye edilmesi işleminde, ilgilinin fiili ile verilen ceza arasında orantılılık bulunmadığı ve memurun kusurlu eyleminin karşılığı olan cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılmış olduğu sonucuna ulaşılarak işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2494 E. , 2021/2047 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2494
Karar No : 2021/2047

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin E-(g) bendi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… saylı kararıyla; davacının, ..........................'de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezine ibraz edeceği gerekçesiyle temin ettiği Haziran/2015 dönemine ait maaş bordrosunu İnsan Kaynakları Servisinde görev yapan memur ve servis sorumlusuna imzalatarak kaşelettiği nüfus cüzdanı fotokopisi ile bordroyu Ankara'da komisyoncu olarak tanımladığı şahıslara teslim ettiği, bordro üzerinde yer alan "nafaka", "icra" ve "kanuni kesintiler toplamı" bölümünün davacı tarafından veya şahıslar tarafından daksille kapatılarak Ziraat Bankası ............................. şubesinde çalışan banka görevlilerine ibraz ederek bireysel kredi başvurusunda bulunduğu, banka yetkilisi tarafından ....................... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları Servisi aranarak maaş tutarının teyit edilmek istenildiği, maaş tutarının teyit edilmediği için kredi talebinin reddedildiği, evrakların davacıya iade edildiği ve konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının … tarih ve … sayılı yazı ve ekiyle müfettişliğe havale edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, davacının soruşturma kapsamında verdiği ifadede bahsedilen olayı yukarıda aktarılan şekilde kabul edip ifadesinin sonuç kısmında, banka tarafından evrakların iade edilmesiyle birlikte evrakta daksille kapatıldığını gördüğünü, komisyoncu olarak tabir edilen şahıslara bunun sebebini sorduğunda, rahat olması yönünde telkinde bulunulduğu, daha önce böyle durumlarda kredi bile çıkartabildiklerinin ifade edildiği, bunun üzerine de itirazda bulunmadığını belirttiği, soruşturma kapsamında davacının verdiği ifadede söz konusu olayı anlatılan haliyle sonuç kısmına kadar kabul ettiği, sadece sonuç kısmında işlemi sonradan öğrendiğini belirtmişse de işlemlerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ortada olduğu, komisyoncu olarak tabir edilen şahıslarla anlaşma yaparak kredi başvurusunda bulunmasının bankaya sunduğu belgelerde tahrifat yapılarak aldatma amacı taşıdığı, tahrif işlemini sonradan öğrense bile verdiği ifadede belirttiği üzere kendi rızasıyla yapılan işlemi kabul ettiğinin açık olduğu anlaşıldığından davacının fiiline uygun şekilde 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin E-(g) bendi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen kararın Danıştay Onikinci Dairesinin 28/01/2020 tarihli ve E:2017/3137, K:2020/681 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; ekonomik sıkıntı içerisinde olması nedeniyle çeşitli bankalara yaptığı kredi başvuruları, maaşı üzerinde icra kesintisi bulunduğu için reddedilen davacının, bu konuda kendisine yardımcı olacağını söyleyen ve gayrıresmi yollarla bankalardan kredi alınmasına aracılık eden komisyonculara başvurmasının ve bu kişilerce üzerinde gerçeğe aykırı olarak değişiklik yapıldığını iddia ettiği maaş bordrosunu kendisi yahut bu kimseler aracılığıyla kredi başvurusunda kullanmasının, disiplin yaptırımını gerektirdiği hususunda şüphe bulunmamakla birlikte davacının fiili ile verilen ceza arasında orantılılık bulunmadığı ve davacının kusurlu eyleminin karşılığı olan cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılmış olduğu sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, bu işleme karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların hakettiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun tesis edildiği, olayda mevzuatta belirtilen suçun işlendiğinin soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve yapılan araştırma neticesinde ortada olduğu, hukuka aykırı olarak verilen Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, Bölge İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile işlemin iptali yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 20/04/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE