Askerlik dönüşü göreve başlatılmayan personele geçmiş döner sermaye payları ödenir mi?

Askerlik dönüşü göreve başlatılmayan personele geçmiş döner sermaye payları ödenir mi?

Askerlik dönüşü göreve başlatılmayan personele geçmiş döner sermaye payları ödenir mi?

Askerlik dönüşü göreve başlatılmayan personele geçmiş döner sermaye payları ödenir mi?

Döner sermaye ek ödemesi, fiilen çalışma karşılığı yapılan bir ödeme ise de, davacının idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle fiilen çalışamadığı açık olduğundan, idarenin verdiği zararı tazmin etmesi gerektiği, ilgili personelin askerlik dönüşü göreve başlatılması halinde  fiilen çalışma şartını yerine getirebileceğinin açık olduğu, davalı idarenin de hukuka aykırı işlemleri olmasa dahi davacının fiilen çalışma şartını taşıyamayacağına dair bir iddiası bulunmadığı, bu nedenle, davacıya döner sermaye ek ödemelerinin de ödenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2676 E. , 2021/2376 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2676
Karar No : 2021/2376

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ü temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde … olarak görev yapmakta iken askerlik hizmeti nedeniyle görevinden ayrılan ve askerlik dönüşü göreve başlatılmamasına ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların tazmini istemiyle … İdare Mahkemesinde açtığı davada lehine karar verilmesi üzerine göreve başlatılan davacının, yoksun kaldığı mali hakların döner sermaye ek ödemeleri de dikkate alınarak ödenmesi için yaptığı başvurunun döner sermaye ek ödemeleri yönünden reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile ödenmemiş olan mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 10/09/2019 tarih ve E:2018/9829, K:2019/5748 sayılı bozma kararına uyularak; döner sermaye ek ödemesi, fiilen çalışma karşılığı yapılan bir ödeme ise de, davacının idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle fiilen çalışamadığı açık olduğundan, idarenin verdiği zararı tazmin etmesi gerektiği, mahkemece hukuka aykırı bulunan işlem olmasa idi davacının fiilen çalışma şartını yerine getirebileceğinin açık olduğu, davalı idarenin de hukuka aykırı işlemleri olmasa dahi davacının fiilen çalışma şartını taşıyamayacağına dair bir iddiası bulunmadığı, bu nedenle, davacıya döner sermaye ek ödemelerinin de ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, işlemin iptaline ve yoksun kalınan mali hakların döner sermaye ek ödemeleri de dahil olmak üzere yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Personelin, döner sermaye ek ödemesinden yararlanması, kuruma fiilen katkı sağlamasına bağlı olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 19:57
YORUM EKLE