Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi adres ve telefon bilgileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi adres ve telefon bilgileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi misafirhanesi adres ve telefon bilgileri

Tel       :0312 546 01 82

Adres  :Yücetepe Mah. 85. Cad. No:8 06570 Çankaya/Ankara

E-mail : misafirhane@hbv.edu.tr

Web    : https://hacibayram.edu.tr/misafirhane

YORUM EKLE