Memurluğa atanma aranan özel ve genel şartlar

devlet memuru olmak için aranan eğitim yaş sınav şartları , memuriyete engel olan suçlar

Memurluğa atanma aranan özel ve genel şartlar

Memurluğa atanma aranan özel ve genel şartlar 

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanacak olan kişilerde aranan özel ve genel şartlar 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 maddesi ve devam eden maddelerinde açıklanmıştır. Devlet memurluğuna atanmada aranan genel şartlar ve özel şartlara aşağıda yer verilmiştir.

Genel ve özel şartlar:

   Madde 48 –

   Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

   A) Genel şartlar:

   1. Türk Vatandaşı olmak,

   2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

   3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

   4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

   5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)

   6. Askerlik durumu itibariyle;

   a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

   b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

   c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

   7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı  bulunmamak.

   B) Özel şartlar:

   1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

   2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

   Sınavlara katılma:

   Madde 49 –

Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.

   Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.

   Sınav şartı:

   Madde 50 –

   Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

   Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.

 

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 09:58
YORUM EKLE