Memura verilen avanslarda mahsup süresi

ön ödeme olarak verilen avans ve kredilerde mahsup süresi ne kadardır? avans ve kredi kapatma 1 ve 3 ay hesabı nasıl yapılır

Memura verilen avanslarda mahsup süresi

Memura verilen avanslarda mahsup süresi , memura verilen avansların kapatılma iade süreleri 

Ön ödeme usul ve esaslarında yer alan düzenlemelere göre memurlara verilen avans ve kredilerin yönetmelikte belirlenen sürelerde mahsup işlemelerinin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir mazereti olmaksızın memurun üzerindeki avans veya krediyi mahsup  etmemesi durumunda ilgili avansların memurlardan geri alınmasında 6183 sayılı kanuna göre işlem yapılır. Memurlar hakkında ayrıca disiplin hükümlerine göre idari işlemde başlatılır.Avanslarda mahsup süresi bir ay kredilerde mahsup süresi ise üç ay olarak uygulanmaktadır. Maliye bakanlığı zorunlu hallerde bu süreleri yeniden belirlemeye yetkilidir.Mahsup sürelerinin hesaplanmasında ay hesabının hesabında Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Mutemeler adına açılan kredi ve avanslarda kullanılacak olan harcama belgelerinin tarihi avans veya kredi verilme tarihinde önce olamaz. Ayrıca mutemede verilen avans veya krediye ilişkin iş ve işlemler tamamlanmış ise 1 ve 3 aylık süreler beklenmeden  harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde avans ve krediler kapatılmak zorundadır.

Avans ve kredilerin mahsup işlemlerindeki dikkat edilecek hususlar aşağıda gösterilmiştir.

Ön ödemelerde mahsup süresi ve sorumluluk

             Madde 11- Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Bakanlık, zorunlu hallerde mahsup süresini ayrıca belirlemeye yetkilidir. Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz. Ancak, bakanlıkların yurtdışı teşkilatının ihtiyaçları için verilen avans ve açılan kredilerin mahsubu ve artıklarının iadesinde nakit iadesi yapılmaz, verilecek yeni avans veya açılacak krediden mahsup edilir.

             Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

             Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.

             Ön ödemenin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince başka mutemede devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, hesabını ön ödemenin ilk mutemede yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde muhasebe yetkilisine vermesi zorunludur.

             Denetim elemanları, yollukları ve diğer giderleri karşılığı aldıkları avanslara ilişkin harcama belgelerini, takip eden ayın onuncu gününe kadar idarelerine vermek ve varsa avans artığını iade etmekle, idareler de bunu aramakla yükümlüdür. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde, farkın, ilgili denetim elemanının banka hesabına aktarılması zorunludur.

             Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.

YORUM EKLE