Harcama yetkisinin birleştirilmesi

Harcama yetkisinin birleştirilmesi

Harcama yetkisinin birleştirilmesi

Harcama yetkisinin birleştirilmesi

Harcama yetkisinin birleşmesi hususu, 1 seri No.lu Harcama Yetkilileri Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen ilgili bakanın uygun görüşü alınmak suretiyle üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.

Ancak Kanunun harcama yetkisine verdiği önem dikkate alındığında birden fazla birimin harcama yetkisinin bir birimde veya birden fazla birimin harcama yetkisinin üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişilerde birleştirilmesi Kanunun ruhuna uygun değildir. “Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi” konulu 24.02.2006 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinde harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ancak il özel idarelerinde ve büyükşehir belediyelerinde mümkün olacağı ve buna uygun görüş verilebileceğini belirtmektedir.

Çünkü sadece il özel idareleri ile büyükşehir belediyelerinde harcama yetkilisi ile üst yönetici arasında bir yönetim kademesi bulunmakta olup ilçe belediyelerinde bu şekilde bir kademe bulunmamaktadır. Hatırlanacağı üzere il özel idarelerinin kurumsal sınıflandırmasında genel sekreter üçüncü düzeyde; destek hizmetleri ise dördüncü düzeyde yer almaktaydı. Destek hizmetlerini yürüten ve dördüncü düzeyde yer alan birimlere bütçeleri ile ödenek verilmiş olsa bile bu birimlerde harcama yetkisini yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması veya başka sebeplerle bu birimlere ait harcama yetkisi genel sekreter veya yardımcılarından birisi tarafından yürütülebilecektir

YORUM EKLE