Harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları

Harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları

Harcama yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

1) Harcama yetkilileri üst yöneticilere bu Kanunla verilen görevlerle ilgili olarak idari sorumlulukları vardır. Bu Kanun’un 11. maddesinin son fıkrasına göre üst yöneticiler sorumluluklarını harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçilerle paylaşır (5018/11). 26 Tebliğ; Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete: 31.12.2005; sayı: 26040 1.Mükerrer 27 Genelge; İçişleri Bakanlığı (2005/133) 28 Tebliğ; Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete: 28.04.2006; sayı: 26152 50

2) Birimine ait ödeneklerin kullanımında harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisidir (5018/26 ve 27 md)

3) Harcama yetkilisi harcama talimatı vererek harcama sürecini başlatır (5018/32). 2 Seri No.lu Tebliğde de belirtildiği gibi bakan yada üst yönetici iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler. Harcama yetkilileri harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar (5018/32).

4) İlgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için ödeme yaptırmaya yetkilidir (5018/35).

5) Harcama yetkilileri birimlerine ait birim faaliyet raporlarını hazırlamakla yükümlüdürler (5018/41). 6) Birimlerine ait taşınır malların yönetimi harcama yetkililerine aittir (Taşınır Mallar Yön.).

7) Harcama yetkilileri birimlerinin iç kontrol sisteminin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin görevleri bulunmaktadır (İlgili Yön.).

8) Ödenek üstü harcamadan tek başına harcama yetkilileri sorumludur. Kanun’un 70. maddesinde, bütçeleri ile verilen yada ödenek gönderme belgeleri ile harcama yetkisi verilen harcama yetkilileri verilen veya gönderilen ödenek miktarını aşmaları halinde her türlü aylık, ödenek zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezasına çarptırılacağı belirtilmektedir. Burada kamu zararı doğması da gerekmemektedir.

9) Harcama yetkilisinin üst yönetici ile birlikte kamu zararının tespitine ilişkin görevleri bulunmaktadır (5018/71 ve ilgili Yön.).

YORUM EKLE