Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri 

1 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri ve hizmet birimleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Görev

MADDE 86- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/26 md.)

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

ç) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

d) Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,

e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

f) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

g) Çalışma hayatını denetlemek,

ğ) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

h) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ı) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

i) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

j) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,

k) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 87- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/27 md.)

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

(2) Bakanlık, mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet birimleri

MADDE 88- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/28 md.)

(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Çalışma Genel Müdürlüğü,

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

c) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,

ç) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

d) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

e) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

f) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ğ) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,

h) Personel Dairesi Başkanlığı,

ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

j) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE