6245 4 maddeye göre harcırah verilecek kişiler

6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici görev ve sürekli görev yolluğu ödenebilecek kişiler

6245 4 maddeye göre harcırah verilecek kişiler

6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici görev ve sürekli görev yolluğu ödenebilecek kişiler

6245 4 maddeye göre  harcırah verilecek kişiler

6245 madde 4 harcırah verilecek kişiler 

6245 sayılı harıcah kanununun 4  maddesinde kimlere harcırah verileceği ilgili kanunun 4. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre harcırah kanununa göre yolluk ödenebilecek olanlar aşağıda gösterilmiştir.

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.) Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir

YORUM EKLE