yüksekokul sekreteri görev yetki ve sorumlulukları

yüksekokul sekreteri görev yetki ve sorumlulukları , üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarında yüksekokul sekreteri olarak görev yapanların görev yetki ve sorumlulukları

yüksekokul sekreteri görev yetki ve sorumlulukları

yüksekokul sekreteri görev yetki ve sorumlulukları 

yüksekokul sekreteri görev yetki ve sorumlulukları , üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarında yüksekokul sekreteri olarak görev yapanların görev yetki ve sorumlulukları 

-Yüksekokulda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.

-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.

-Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

-Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.

-Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

-Yüksekokulda eğitim-öğretim etkinlikleri güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları

yapar.

-Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri

yapar.

-Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere

dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

-Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

-Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.

-Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

-İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

-İdari personelin izinlerini meslek yüksekokulundaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.

-Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.

-Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve

ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.

-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKILERI

-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

-İmza yetkisine sahip olmak,

-Harcama yetkisi kullanmak.

-Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

YORUM EKLE