Defterdarlık uzmanlarının görev ve yetkileri nelerdir?

Defterdarlık Uzmanlarının görev ve yetkileri, defterdarlık uzmanı ne iş yapar, Defterdarlık Uzmanlarının sorumlulukları

Defterdarlık uzmanlarının görev ve yetkileri nelerdir?

Defterdarlık uzmanlarının görev ve yetkileri nelerdir? 

Defterdarlık uzmanlarının görev ve yetkileri Deftrdarlık Uzmanları yönetmeliğinde anlatılmaktadır. Defterdarlık uzmanları denetim yetkili ve denetim yetkisiz defterdarlık uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Deftrdarlık Uzmanları yönetmeliğinde araştırma geliştirme v.b konulardan da bahsedilmiş olsada çoğu yerde servislerde çalışanlar memurlar gibi servis işleri ile ilgililenmektedirler. Denetim yetkili olanlar ise denetim ve inceleme işleri ile ilgilenmektedirler.

Defterdarlık Uzmanlarının görev ve yetkileri


MADDE 33 – (1) Defterdarlık Uzmanları;
a) Görevlendirildiği Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
d) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.


(2) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları;
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak,
b) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,

2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,
c) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,
görev ve yetkilerine sahiptir.


Defterdarlık Uzmanlarının sorumlulukları


MADDE 34 – (1) Defterdarlık Uzmanları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar.
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Defterdarlık Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
e) Denetim ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;
1) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar

YORUM EKLE