Sadece yazılı sınavda başarılı olmak Anadolu statülü öğretmen niteliği kazandırır mı?

Sadece yazılı sınavda başarılı olmak Anadolu statülü öğretmen niteliği kazandırır mı?

Sadece yazılı sınavda başarılı olmak Anadolu statülü öğretmen niteliği kazandırır mı?

Sadece yazılı sınavda başarılı olmak Anadolu statülü öğretmen niteliği kazandırır mı?

İlgilinin, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güze Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseler Öğretmenleri Seçme Sınavına katılarak başarılı olması Anadolu statülü öğretmen niteliğini kazandırmayacağı açıl olduğundan, Anadolu Lisesine dönüştürülen Lisede görev yapan diğer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri ile birlikte yapılan sıralamada, hizmet puanı üstünlüğüne göre norm fazlası olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 18/03/2019 ve 23/10/2019 tarihli ara karar cevaplarının geldiği görülerek, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmakta olduğu ...................... Lisesinin, 04/06/2010 tarihinde Anadolu Lisesi kapsamına alınarak .................................. Anadolu Lisesine dönüştürüldüğü, davacının 10/03/2012 tarihinde yapılan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavına katıldığı ve 82 puan alarak başarılı olduğu, ancak, iki okul tercihinde bulunmasına karşın puan yetersizliği nedeniyle atamasının yapılmadığı, halen görev yaptığı ......................... Anadolu Lisesinin 23/10/2012 günlü norm kadro tespit çizelgesinde, Türk Dili ve Edebiyatı branşında normunun 10 olarak belirlendiği, okulda görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına gö yapılan sıralamada davacının 12. sırada yer alarak norm fazlası belirlenin üzerine, norm durumunun düzeltilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi üzerine temyizen İncelenmekte olan dava açıldığı anlaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat:

10/08/1999 günlü, 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve da konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlann Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına  İlişkin Yönetmeliğin 'Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu' ballıklı değişik 1 1. maddesinde; "Orgiin ve yaygın eğitim okul ve kuramlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

6-31 saate kadar 1,

31 -42 saate kadar 2,

42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir." hükmü yer almış; aynı Yönetmeliğin "Okul ve kurumlanıl norm kadro sayılarının değişmesi" başlıklı 18. maddesine göre ise; okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte ver alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumlanıl norm kadro sarılarının Haziran -Eylül avlarında 16 ve 17. maddeler doğrultusunda yeniden belirleneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, dava konusu işlem tarihi itibarıvla viirürlükte olan, 06/05/2010 günlii, 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli l.ğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde;

"(I) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

l Ike genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro savılan esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,

Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması... esas alınır." hükmüne, "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesinde de; "Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve lerbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, veni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlan olmak üzere ıl içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il 

içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kuramlarına atanırlar. Bunlarc içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışı' gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda ver değişi döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu ça yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu ça yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile gc oldukları eğitim kuramlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğreı norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başl; üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası o belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde da ilçedeki eğitim kurumlan olmak üzere il içinde alanlarında norm k açığı bulunan eğitim kuramlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet r üstiinlüğüne göre atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürür bulunan ve Aralık 1999 tarihli, 2507 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinde; bu Yönetmelik Hollandaca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca öğretmenleri ile meslek teknik öğretim kuramlarının endüstriyel teorik ve endüstriyel uygulama öğretmenleri hariç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türdeki resmi Anadolu liselerinde görev alacak öğretmenleri kapsadığı belirtilmiş 5.maddesinde; adaylarda aranacak genel koşullara, 6. maddesinde; yabancı dille yapılan derslerin öğretmenliğine atanacaklar için adaylarda aranacak özel koşullara yer verildikten sonra 8. maddesinde; seçme sınavının Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce çoktan seçmeli test şeklinde merkezi sistemle yapılacağı, 10. maddesinde; seçme sınavını kazanan adaylar, öğretmen ihtiyacı karşılanacak okulların Bakanlık merkez teşkilatında bağlı olduğu birim amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığı Sınav Yürütme Kurulunca oluşturulacak sınav komisyonları tarafın branşlarının özelliğine göre mülakat veya uygulama sınavına alınacakları, 17. maddesinde; sınavı kazanan adayların atamalarının, başarı sıralamasına göre, aynı birime bağlı okullardan yapılmış olan tercihleri de dikkate alınarak Yönetmelik kapsamında ihtiyacı bulunan okullara Bakanlıkça vapılacağı, maddesinde; kapsama dahil okulların öğretmenliğine atananlardan, daha sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretme mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve dahi süreyle görev yapanların, kapsama dahil okullara atanmak istemeleri halinde yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilecekleri, Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında da; daha önce kapsama dahil okullarda görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılmış olanlardan, kapsama dahil okullara yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağı öngörülmüştür.

Hukuki Değerlendirme:

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde; örgün ve yaygın eğitim okul ve kurulularında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü esas alınarak öğretmen norm kadrosunun belirleneceği, norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda, hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere, il içinde alanlarında, norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarına, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaların yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Anadolu Liselerine esas itibarıyla seçme sınavı ile atama yapılacağı, ancak daha önce Anadolu statülü okullarda görev yapıp çeşitli nedenlerle kapsam dışı okullara geçiş yapan öğretmenler için belirli koşullarla sınav şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak; daha önce Anadolu statülü okullarda görev yapıp da çeşitli nedenlerle kapsam ılışı okullara geçiş yapan öğretmenlerin, bu durumdan yararlanabilmeleri için kapsam dışı okula geçmeden önce görev yaptıkları Anadolu statülü okullara, atandıkları tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde atanmış olmaları gerektiği de kuşkusuzdur.

Daha açık bir ifadeyle; 01/01/2000 tarihinde yürürlüğe giren Aralık 1999 tarihli, 2507 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik ile Anadolu statülü okullara atanabilmek için sınav şartı öngörüldüğünden, 01/01/2000 tarihi itibariyle ilk defa Anadolu statülü okula atananlar, ancak Yönetmelikte öngörülen sınav şartını yerine getirmiş olmaları halinde yararlanabileceklerdir.

Dava konusu olayda, 1998 yılından beri ....................... Lisesinde görev yapan davacının, 10/03/2012 tarihinde yapılan Fen Liseleri, Sosval Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri öğretmenleri Seçme Sınavına katılarak başarılı olduğu, Anadolu ilk atama başvurusunda, tercihte bulunduğu okullara puan yetersizliği nedeniyle atamasının yapılamadığı, daha önce de, her hangi bir Anadolu statülü okulda görev yapmadığı görülmektedir.

Bu durumda; davacıya, sadece yazılı sınavda başarılı olmasın Anadolu statülü öğretmen niteliği kazandırmayacağı açık olduğund; 04/06/2010 tarihinde Anadolu Lisesine dönüştürülen  ........................Anadolu Lisesinde (Fethiye lisesinin), görev yapan diğer Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri ile birlikte yapılan sıralamada, hizmet puanı üstünlüğüne göre 12. sırada olan davacının, norm fazlası olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin ipi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

YORUM EKLE