Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş öğretmenliği mezunları teknoloji tasarım öğretmenliği tercih edebilir mi?

Resim iş eğitimi öğretmenliği mezunu kişinin  teknoloji ve tasarım alan öğretmenliğine atanma konusunda bu öğretmenliğe kaynak teşkil eden program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecek olması karşısında, yönetmelikte belirtilen atama şartlarını taşımadığından bahisle ilgiliye tercih hakkı verilmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2166 E. , 2020/4096 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2166
Karar No : 2020/4096

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı / …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Öğretmenliği mezunu olan davacının, 2014 Şubat öğretmen atama döneminde Teknoloji ve Tasarım alanında tercih yapma hakkı verilmemesi üzerine, 24/06/2014 tarihinde kayıtlara alınan dilekçesiyle Teknoloji ve Tasarım alanında atamasının yapılması ve uğradığı maddi zararların giderilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali ile parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 20/03/2018 tarihli ve E:2016/4783, K:2018/1194 sayılı bozma kararına uyularak; davacının mezun olduğu bölümün; iş eğitimi alan öğretmenliğine atanmada kaynak teşkil etmesi ve teknoloji ve tasarım alan öğretmenliğine atanma konusunda bu öğretmenliğe kaynak teşkil eden program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecek olması karşısında, yönetmelikte belirtilen atama şartlarını taşımadığından bahisle davacıya tercih hakkı verilmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile davacının yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE