Öğretmen şube müdürü olursa ek göstergesi ne olur?

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen kadrolarında görev yapmakta iken sınıf değiştirerek Genel idare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına  atananların, 657 sayılı  Kanunun 43/B maddesinin   ikinci fıkrası uyarınca, aylık  ve  emekli keseneğine esas olmak üzere 3000 ek göstergeden yararlanması

Öğretmen şube müdürü olursa ek göstergesi ne olur?

Öğretmen şube müdürü olursa ek göstergesi ne olur?


Milli Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlerin müdür,müdür yardımcısı ,şube müdürü v.b kadrolara ataması durumunda ek göstergelerinin ne olacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına sorulan soruya verilen görüş yazısı yazımız ekindedir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen kadrolarında görev yapmakta iken sınıf değiştirerek Genel idare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına  atananların, 657 sayılı  Kanunun 43/B maddesinin   ikinci fıkrası uyarınca, aylık  ve  emekli keseneğine esas olmak üzere 3000 ek göstergeden yararlanması gerekmektedir.
 

MİLLİ   EĞİTİM        BAKANLIĞI  Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 43942091/45.03/5447308                                                                                                     18/11/2014

Konu: Ek Gösterge

..................................... VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Devlet Personel Başkanlığının 13.10.2014 tarihli ve 31292642-045.00(647-02)-5456 sayılı yazısı.

Bakanlığımızda eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yapmakta iken şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atananların aylık ve emekli keseneği yönünden hangi ek göstergeden yararlanacakları hususunda tereddütler yaşanması nedeniyle konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bakanlığımız tarafından ek göstergelerin ne şekilde uygulanacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığından görüş istenilmiş olup ilgi görüş ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Veysel ERDEL

Bakan a.

Başkan

EKLER:

1- İlgi Yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

B Planı

Sayı Konu

31292642-045.00[647-02]-5456

Ek gösterge                                                                                                                                 13/10 /20 14

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 

İlgi      : 18/08/2014 tarihli ve 4394209 1/840/3427799 sayılı yazı.

B anlığınızda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen  kadrolarında görev  yapmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atananların aylık ve emekli keseneği yönünden hangi ek göstergeden yararlanacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olanık., 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 43/8 maddesinin birinci fıkrasında; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli l ve il sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. il sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmüne yer verilerek Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde düzenlenmiş, l sayılı cetvelin "IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendinde  inci derece li öğretmen kadrosunda bulunanların 3000 ek göstergeden yararlanacakları 1 belirtilmiş, ancak I ve II sayılı cetvellerde "şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü veya il milli eğit im müdür yardımcısı" kadro unvan larına yer verilmemiştir.

657 sa yılı Kamına ekli I sayılı cetvetin "l-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinde ise Gene l İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da I ve II sayılı cetvellerde kadro unvanlarına yer verilmeyen ve yüksek öğrenim görmüş olan personelin ise 1 inci de rece de 2200 ek göstergeden yararlanabileceği belirtilmiş, böylece I inci dereceli şube müdürü, ilçe milli eğitim müdrü ve il milli eğitim müdür yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların ek göstergeleri 2200 olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan , 657 say ılı Kanunun 43/B madde sinin ikinci fıkrasında; "Bu ek göstergeler , ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1 , 2 ,3 ve 4 üncü derece H kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel idare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden şük olamaz." hükmüne yer verilerek, ek göstergelerin anılan kadrolarda bulunulduğu sürece dikkate alınacağı, ilgililerin diğer kadrolara atanmaları halinde ise kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir.

Ancak mezkur hükümle, 1 ila 4 üncü dereceli kadrolara atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergede n düşük olamayacağı belirtilmişti r.  Örneğin; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 inci dereceli (kazanılmış hak aylık derecesi) öğretmen kadrosunda bulunmakta iken, sınıf değiştirerek Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki l inci dereceli "şube müdürü" kadrosuna atanan personelin aylık ödemeye esas ek göstergesi 2200 yerine, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 inci dereceli öğretmen kadrosunun ek göstergesi (3000) uygulanacaktır

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;  Bakanlığınızda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen kadrolarında görev yapmakta iken sınıf değiştirerek Genel idare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına  atananların, 657 sayılı  Kanunun 43/B maddesinin   ikinci fıkrası uyarınca, aylık  ve  emekli keseneğine esas olmak üzere 3000 ek göstergeden yararlanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 23:52
YORUM EKLE