Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üstünlüğü

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üstünlüğü, öğretmen eş durumu tayin atamada hizmet puanı durumu

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üstünlüğü

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üstünlüğü

T.C.

D A N I ŞT A Y İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2017/3770 Karar No : 2019/615

Anahtar Kelimeler :

-Özür Durumuna Bağlı Yer DeğiŞtirme,

-EŞ Durumu Özrü,

-Hizmet Puanı Üstünlüğü

Özeti :Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz konusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınacağı ve bu kapsamda mevcut boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralama yapılması gerektiği hakkında.

İdari Dava Daireleri Kararları

İdari Dava Daireleri Kurulu

200 T.C. Danıştay Kararlar Dergisi Yıl : 2019 Sayı : 1

Temyiz Eden (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili : Hukuk MüŞaviri …

KarŞı Taraf (Davacı) : …

Vekilleri : Av. …, Av. …

İstemin Konusu : Yozgat İdare Mahkemesinin 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava konusu istem: Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü kapsamında Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Yozgat İdare Mahkemesinin 30/09/2013 tarih ve E:2013/140, K:2013/875 sayılı kararıyla; Anayasa gereği tüm idarelerin aile birimini muhafaza etmekle yükümlü oldukları bu nedenle, davacının eş durumu özrü gözetilmeden tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu iŞlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 19/01/2016 tarih ve E:2013/11241, K:2016/50 sayılı kararıyla; davacının eş durumu özrü nedeniyle atanmak istediğini belirttiği Ankara iline en son 190 hizmet

puanına sahip olan öğretmenin atanması ve başkaca öğretmen açığının olmaması karşısında, Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 22 hizmet puanına sahip olan davacının eş durumu özrüne dayalı olarak Ankara iline yaptığı atanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemi iptal eden mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle Yozgat İdare Mahkemesinin 30/09/2013 tarih ve E:2013/140, K:2013/875 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Yozgat İdare Mahkemesinin 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı kararıyla; Anayasa gereği tüm idarelerin aile birimini muhafaza etmekle yükümlü oldukları bu nedenle, davacının eş durumu özrü gözetilmeden tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. Temyiz Edenin İddiaları : Davalı idare tarafından, atanma başvurularının norm kadro durumu ve hizmet puanı esas alınarak değerlendirilmesi hususunda bağlı yetki içinde oldukları, eş durumunun değerlendirilmesi gerektiğine kuşku bulunmamakla birlikte kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmesi gerektiği, davacının mevcut norm kadro durumu ve hizmet puanı itibarıyla Ankara'ya atanmasının mümkün olmadığı, öte yandan dava konusu işlemden sonra gerçekleştirilen Ek Yer Değiştirme işlemleri sonucunda davacının Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Kırbaşı İlkokuluna atandığı ileri sürülmektedir.

KarŞı Tarafın Savunması: Davacı tarafından, Yozgat İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DanıŞtay Tetkik Hâkimi Sultan Aksoy KUYUMCU'nun

DüŞüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düŞünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik

Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüŞüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacı, Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. TRT Haber Kanalında muhabir olarak görev yapan eşi nedeniyle Ankara iline atanmak için başvuruda bulunmuştur. Bu başvurunun, hizmet puanı yetersizliği ve Ankara ilinde yeterli öğretmen açığı bulunmaması sebebiyle reddi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat :

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 35. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında "(1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir. (2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve baŞvuruları birlikte  alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz konusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınması gerekmekte olup, mevcut boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralama yapılması gerekmektedir. Bu durumda, davalı idarece talepte bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda, hizmet puanı 22 olan davacının tercih ettiği okullara puan yetersizliği sebebiyle atanamamasına ilişkin dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Yozgat İdare Mahkemesinin temyize konu 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı ısrar kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Yozgat İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18/02/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

YORUM EKLE