Merkezi Sistem Sınavlarında Her Bir Oturum İçin Sınav Ücreti Ödenmeli

Danıştay'dan Sınav Ücreti Ödemeleriyle İlgili Önemli Karar, Merkezi Sistem Sınavlarında Her Bir Oturum İçin Sınav Ücreti Ödenmeli

Merkezi Sistem Sınavlarında Her Bir Oturum İçin Sınav Ücreti Ödenmeli

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında aynı gün içerisinde birden fazla sınav oturumu yapılmasına rağmen o gün için bir sınav ücreti ödenmektedir. 

Birden fazla sınav oturumunda görev alınmasına rağmen aynı gün için bir sınav ücreti ödenmesi işleminin iptali için davaya bakan Danıştay 12. Dairesi;  “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-kılavuzunda yapılan güncelleme sonucunda ortak sınavların, sınav günleri yapılan ders yazılıları arasında 30'ar dakika dinlenme süresi verilmek suretiyle her sınav günü üç ders yazılısını içerecek şekilde bir oturum halinde, iki günde iki oturum olarak gerçekleştirileceği ifade edilmiş olup, ders yazılıları arasında 30'ar dakika dinlenme süresinin olduğu göz önüne alındığında her bir ders yazılısının bir oturum, üç ders yazılısının üç oturum olarak değerlendirilerek, buna göre ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır

Bu duruma göre, Milli Eğitim Bakanlığı  Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 12. maddesinin beşinci fıkrası gereğince her bir ders yazılısının bir sınav oturumu olarak değerlendirilerek her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, sınav oturum sayısı yerine sınav günü esas alınarak üst hukuk normuna aykırı olarak her sınav günü için beş saat ek ders ücretinin ödenmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemi iptale hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/3707

Karar No : 2019/2886

......

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :

Davacı Sendika tarafından, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için yapılacak 1. dönem ortak sınavlardan itibaren bölge sınav yürütme komisyonları başkan ve üyelerine, il temsilcilerine, bina yöneticilerine, bina sınav komisyonları başkan ve üyelerine, salon görevlisi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere. 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’’ın 12. maddesinin beşinci fıkrası gereğince her sınav günü için beş saat ek ders ücretinin ödenmesi yolunda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce tesis edilen 13/11/2013 tarih ve 3355336 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

ESAS YÖNÜNDEN:

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ders görevi" başlıklı 89. maddesinde, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlan ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit olunacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye istinaden 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesinin 5. fıkrasında; "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 13/11/2013 günlü, 3355336 sayılı "Sınav Görevlilerinin Ücretleri" konulu yazısının dördüncü paragrafında; 2013-2014 eğitim öğretim yılı için yapılacak 1. dönem ortak sınavlardan itibaren bölge sınav yürütme komisyonları başkan ve üyelerine, il temsilcilerine, bina yöneticilerine, bina sınav komisyonları başkan ve üyelerine, salon görevlisi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ilgi (a) kararın (Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar) on ikinci maddesinin beşinci fıkrası gereğince her sınav günü için beş saat ek ders ücretinin ödenmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Kılavuzunda Ortak sınavların, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacağı, her oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın 12. maddesinin beşinci fıkrasında hükme bağlanmış olmasına karşın, 24/11/2013 tarihinde Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzunda, önceki kılavuzda bulunan “Ortak Sınavlar 1. gün Oturumları", “Ortak Sınavlar 2. gün Oturumları" ifadeleri "Ortak Sınavlar 1. gün Oturumu", “Ortak Sınavlar 2. gün Oturumu” şeklinde güncellenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde "oturum"; ”1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse.

Bilimsel toplantıların aynı anda veya art arda gerçekleştirilen bölümlerinden her biri, seksiyon. 3.Seans." olarak tanımlanmıştır.

Bir başka tanımda ise; "oturum"; "bir meclisin, bir kurultayın ya da bir kurulun dinlenmek üzere ara verinceye değin yaptığı toplantı" olarak ifade edilmiştir.

2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-kılavuzunda yapılan güncelleme sonucunda ortak sınavların, sınav günleri yapılan ders yazılılıları arasında 30’ar dakika dinlenme süresi verilmek suretiyle her sınav günü üç ders yazılısını içerecek şekilde bir oturum halinde, iki günde iki oturum olarak gerçekleştirileceği ifade edilmiş olup, ders yazılıları arasında 30'ar dakika dinlenme süresinin olduğu göz önüne alındığında her bir ders yazılısının bir oturum, üç ders yazılısının üç oturum olarak değerlendirilerek, buna göre ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu duruma göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar"ın 12. maddesinin beşinci fıkrası gereğince her bir ders yazılısının bir sınav oturumu olarak değerlendirilerek her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, sınav oturum sayısı yerine sınav günü esas alınarak üst hukuk normuna aykırı olarak her sınav günü için beş saat ek ders ücretinin ödenmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce tesis edilen 13/11/2013 tarih ve 3355336 sayılı işlemin İPTALİNE,

....

YORUM EKLE