MEB, Göreve İade Edilen Öğretmenlerin Eğitime Hazırlık Ödeneği Hakkında Görüş Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı,  KHK ile ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği ödemesi, ohal kararı ile iade edilen öğretmen eğitime hazırlık ödeneği

MEB, Göreve İade Edilen Öğretmenlerin Eğitime Hazırlık Ödeneği Hakkında Görüş Yayımladı

MEB, Göreve İade Edilen Öğretmenlerin Eğitime Hazırlık Ödeneği Hakkında Görüş Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı strateji daire başkanlığının ,  KHK ile ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlere eğitime hazırlık ödenmesine ilişkin görüş yazısı yayımladı. 

Sayı : 10903426-841.99-E. 1776719 Konu : Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği


 

İSPARTA VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 16.01.2018 tarihli ve 1150636 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile, 868 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen ancak 695 sayılı KHK ile görevine iade edilen öğretim yılma hazırlık ödeneğinin ödenip

ödenmeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32 nci maddesinde “Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı görüş yazısının (b) maddesinde "... Disiplin soruşturması nedeniyle açıkta bulunan ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği ay içerisinde gayri iradi olarak görevinin başında bulunamayan öğretmenlere, daha sonra idare tarafından görevlerine başlatılmaları halinde öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi.” gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, 695 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “İade hükümleri” başlıklı 2 nci maddesinde " İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkınış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir.” olarak hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuatlar doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapmakta iken ihraç edilen söz konusu öğretmene göreve iadesi durumunda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:34
YORUM EKLE