MEB emlak danışmanlık kurs belgesi ile emlakçı açılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Emlak Danışmanlık kursu Yetki Belge ile emlakçılık yapılabilir mi?

MEB emlak danışmanlık kurs belgesi ile emlakçı açılır mı?

MEB emlak danışmanlık kurs belgesi ile emlakçı açılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Emlak Danışmanlık Yetki Belgesini aldım. Kendime Emlak Danışmanlık iş yeri açmak istedim. Belediyeye gittiğimde belgemin geçersiz olduğunu bana ruhsat veremeyeceklerini bildirdiler. Ne yapabilirim?

Sayın ilgili,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir denilmektedir.

  Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarından almış olduğunuz Emlak Danışmanlığı belgesi eğitim amaçlı olup; İş yeri açmak için aranan şartlar Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin d) bendine  göre uygulanmaktadır.

      Bilginize.

YORUM EKLE