GİH sınıfına atanan öğretmenin ek göstergesi

GİH sınıfına atanan öğretmenin ek göstergesi

GİH sınıfına atanan öğretmenin ek göstergesi

GİH sınıfına atanan öğretmenin ek göstergesi

Danıştay 12. Dairesi, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta iken hizmet sınıfı değiştirilerek Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atananan ilgiliye 5. derecenin 1. kademesinde 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödenmesi işleminin iptaline karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/5113 E. , 2020/4143 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5113
Karar No : 2020/4143

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Kaymakamlığı - …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İli, … İlçesi, … İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak 1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta iken hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle … Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Genel İdare Hizmetleri Sınıfına memur olarak atanan davacı tarafından, yeni atandığı kadroda 5. derecenin 1. kademesinden 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödenmesine ilişkin işleminin iptali ile parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, davacının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta iken hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanması üzerine 5. derecenin 1. kademesinde 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödendiği, buna göre davacıya daha önce görevli olduğu kariyeri ile ilgili sınıfta 3000 ek gösterge üzerinden aylık ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanması üzerine davacının yararlanacağı ek göstergenin kazanılmış hak aylığı itibarıyla 3000 ek göstergeden az olmaması gerektiğinden, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk görülmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini isteminin kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacı hakkında tesis edilen işlemin dayanağını 148 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliği'nin oluşturduğu, buna göre; Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atananlar yönünden 2200 ek göstergenin uygulanacağı, 3000 ek göstergenin ise, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar hakkında uygulanacağı, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olmadığından bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile davacının bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini isteminin kabulü yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE