Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü?

Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü? kurum araçlarına kesilen idari para cezalarının kurumca ödenmesi, memura verilen cezaların rucü işlemleri

Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü?

Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü?

Kamu kurumlarına ait bulunan araçlara çeşitli nedenlerle kesilmiş olan trafik para cezalarını kurum bütçesinden ödenmesi olayında  Sayıştay 7. Dairesince verilmiş olan kararda memurun kişisel kusurundan kaynaklanan ve memurca ödenmesi gereken trafik para cezalarının kurum bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Sayıştay 7. Dairesinin 20.10.2016 tarih 132 karar  sayılı 75 ilam nolu  kararı 

Trafik cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi

Belediye araçlarını kullanan şoförlerin hatalı araç kullanmaları ve kusurlarından kaynaklanan trafik cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12'nci maddesinde; "Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır" denilmektedir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 5’inci maddesinde de; kamu görevlilerinin, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Kamu zararının belirlenmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin (g) bendinde; kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesinin de kamu zararı olduğu ifade edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14'üncü maddesinde, belediyenin görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak gösterilmiş, Kanunun 60'ıncı maddesinde ise, belediye giderleri tek tek sayılmıştır. Bunlar arasında trafik cezaları bulunmadığından böyle bir giderin belediye bütçesinden ödenmesi mümkün olmayıp, Belediye Gelirlerinin mezkur 14'üncü maddede gösterilen hizmetlerden başka bir şekilde harcanması mümkün değildir.

Anılan mevzuat uyarınca, sorumluların görevlerini tam ve doğru olarak yerine getirmemelerinden dolayı oluşan trafik cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi mümkün değildir. Bu durumda, sorumluluk kamu zararına sebebiyet veren kamu görevlilerine aittir.

Sorumlular savunmalarında trafik cezası kesilen fiilin işlendiği tarihte aracı kullanan kişinin tespit edilemediğini ifade etmişlerdir. Ancak, araçların hangi tarihte hangi görev için hangi şoför tarafından kullanıldığının kayıtlarını tutmak, görevlendirmeleri yapmak ve araçları şoförlere zimmetlemek, sorumluların asli görevlerindendir.

Bu itibarla; trafik cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle sebep olunan toplam ...TL tutarındaki kamu zararının,

... müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, aynı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca ilamın tebliğinden itibaren altmış gün içinde temyiz başvurusu ve 56’ncı maddesi uyarınca ilamın tebliğinden itibaren 5 yıl içinde yargılamanın iadesi başvurusu yolları açık olmak üzere,

oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020, 11:21
YORUM EKLE