Memur kamuya ait araç ve gereçi kendi işinde kullanırsa ne olur ?

memurun kamuya ait araç gereç ve malzemeyi kullanmasının cezası, memur kamu malına zarar Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

Memur kamuya ait araç ve gereçi kendi işinde kullanırsa ne olur ?

Memur kamuya ait araç ve gereçi kendi işinde kullanırsa ne olur ?

Konuya ilişkin olarak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kişisel Sorumluluk Ve Zarar başlıklı 12. Maddesinde “ Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.” Hükmü yer almaktadır. Yine aynı kanunun Kişilerin Uğradıkları Zararlar başlıklı 13. Maddesinde; “……………… 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

657 sayılı kanununa göre Memurların  ödev ve sorumluluklarından biriside Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi olarak  ilgili kanunun 16. maddesinde tanımlanmıştır. Kanun maddesinde 

" Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir."  şeklinde tanımlanmıştır.

Memurların bu sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda ise 657 sayılı kanunun 125 maddesinde sayılan disiplin cezaları ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. 125 maddenin kınama ve aylıktan kesme cezalarının anlatıldığı bölümde 16. maddede yer alan hükümlere yer verilmiş ve bunlara aykırı davranan kişilere verilecek cezalar gösterilmiştir.

Kınama cezasını gerektiren durumlar

e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

Aylıktan Kesme cezasını gerektiren durumlar 

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

Tabiki durumun ağırlığına göre memurlara daha ağır cezalarında verilmesi mümkündür.

Ayrıca kamuya ait araç ve gereçi kendi menfaatinde özel işlerinde kullanan memurlardan kamuya vermiş olduklara zararlarda tahsil edilmektedir.Bu şekilde memurlarca verilen zararlar Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilrmeli ve tahsil işlemleri bu yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Son olarak memurlarca devlete ait araç ve gereçleri kullanmaları durumunda adli yöndende işlem yapılması mümkündür. İşlenen suçun ağırlığına göre adli olarak suç tespiti yapılmalı ve ona olay adli makamlara iletilmelidir.

 

YORUM EKLE