Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Aynı Unvanla Naklen Atanabilir mi?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Naklen Başka Kuruma Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Olarak Geçebilir mi? mali hizmet uzman yardımcısının yardımcılık döneminde tayin hakkı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Aynı Unvanla  Naklen  Atanabilir mi?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Naklen Başka Kuruma Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Olarak Geçebilir mi?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında mali hizmetler uzman yardımcısı kadro ve pozisyonlarına atananların en az 3 yıl çalışmak ve başarılı olmak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde uzman yardımcılarının, uzman yardımcılığı döneminde başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanamayacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrosu ile … idaresine atanan ve atandığı idarede görev yapmakta iken eşinin başka bir şehirde görev yapması gerekçesiyle aynı unvanla başka bir kamu idaresine naklen atanma talebinde bulunan ve anılan idare tarafından kendisine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 27/11/2012 gün ve B.07.BMK.0.24/12445 sayılı Genel Yazısı gerekçe gösterilmek suretiyle muvafakat verilmeyen ilgilinin, bu işleme karşı, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi nezdinde 2015/945 esasında açtığı davada, mahkeme tarafından verilen 08/09/2015 tarihli ve 2015/937 sayılı kararda özetle; mali hizmetler uzman yardımcılarının, atandıkları mali hizmetler uzman yardımcısı kadro ve pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmaları ve başarılı olmaları kaydıyla açılacak yeterlilik sınavına girme hakları olduğu ve sınavda başarılı olanların mali hizmetler uzmanı kadrosuna atanma hakkı elde ettiği, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde öngörülen, başka bir kamu idaresine atanma hakkını ise anılan idarede mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanıp bu unvanda en az 3 yıl çalıştıktan sonra ve idarenin takdir yetkisi kapsamında kazanacağı bu nedenle, naklen atanma talebine idare tarafından muvafakat verilmemesi işleminin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu kararın davacı tarafından temyizi üzerine Danıştay 5. Dairesinin 31/05/2016 tarihli ve E:2016/66 K: 2016/3445 sayılı kararı ile Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek herhangi bir neden bulunmadığı belirtilmiş ve İdare Mahkemesinin ret kararı onanmıştır

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 11:59
YORUM EKLE