Mahsup İşlemi Yapılmayan Yolluklar Memurun Maaşından Kesilmelidir

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemlerini Zamanında Yapmayan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler ,Mahsup İşlemi Yapılmayan Yolluklar Memurun Maaşından Kesilmelidir, geçici görev yolluğunu iade etmeyen memurdan tahsil işlemleri

Mahsup İşlemi Yapılmayan Yolluklar Memurun  Maaşından  Kesilmelidir

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemlerini Zamanında Yapmayan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

Geçici görev ile memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara bazı durumlarda geçici görev sırasında yapacakları masraflara karşılık avans verilmekte ve memurlar geçici görev sonrasında Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde anlatılan belgelerle kendilerine verilen avansların mahsup işlemlerini yapmaktadırlar.Memurun almış olduğu avans miktarı yapmış olduğu harcamadan fazla ise aradaki fark idareye iade edilmekte eğer alınan avans yapılan harcamadan az ise ilgili tutar memura ödenmektedir.Ancak bazı durumlarda memurlar almış oldukları yolluk avanslarına ilişkin olarak mahsup işlemlerini zamanında yapmamakta ve idarelerce bu tutarlar kişi borcuna alınarak tahsil işlemleri kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda tahsil edilmektedir.Ancak alınmış olan geçici görev yolluğu avanslarının kapatılmaması zamanında mahsup edilmemesi halinde uygulanacak işlemler kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmelik hükümlerine göre değil harcırah kanununda ve kişi borçlarının tahsiline ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmalıdır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 59. maddesinin 3. fıkrasında; “Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler.” hükmüne 7. fıkrasında ise  “Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmeyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmiyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

“Harcırahın sureti tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçici görev ile gönderilenlerin memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay içinde harcırah beyannamelerini tevdi etmeleri gerektiğinin kural bağlandığı görülmekle, yedinci fıkrasında üçüncü fıkradaki hükümlere uymayanlar hakkında yapılacak olan işlemler gösterilmektedir. Buna göre, Kanun koyucu yasal süresi içinde mahsup yapmayanlardan, aldıkları paraların, saptanacak faizleriyle ilgililerin maaşlarından kesinti yapılmak suretiyle geri alınacağını açıkça hüküm altına almıştır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre almış olduğu geçici görev yolluğuna ilişkin olarak mahsup işlemlerini zamanında yapmayan memurun almış olduğu avans miktarı kişilerden alacaklar hesabında kayıt altına alınmalı,görevinden bitiminden itibaren mahsup süresi olan 1 aylık sürenin bittiği tarihten itibaren ilgili tutarlar için faiz hesaplanmalı ve ilgili tutarlar herhangi bir işleme gerek kalmadan memurun aylık,ücret ve  haczi mümkün olan gelirlerinin yarısının kesilmesi suretiyle borç kapanana kadar tahsili sağlanmalıdır.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay kararında da bu yönde karar verilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi 24/11/1976 tarih, Esas: 1976/73, Karar: 1976/2512 sayılı kararında;
“…davacıya İstanbul’da geçici görevli bulunduğu süre için ödenen avansın görev yerine dönmesi üzerine mahsubunun yaptırılmadığı dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılmasına binaen mahsubu yapılmayan … lira avansın Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü ve müteakip fıkralarında öngörüldüğü biçimde adına borç çıkartılması ve maaşlarından kesilmesine dair adı geçen hakkında davalı idarece yapılan işlemde kanuna aykırılık görülmediğinden yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verildi.” denmek süratiyle iade edilmeyen avans artığının, ilgili adına borç kaydedilip maaşından kesilebileceğine karar verilmiştir

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 08:54
YORUM EKLE