Kamu zararının icra yoluyla tahsili

Kamu zararının icra yoluyla tahsili , kamu zararlarının ilgililerce yatırılmaması durumunda icra yoluyla tahsil işlemleri nasıl yapılır

Kamu zararının icra yoluyla tahsili

Kamu zararının icra yoluyla tahsili 

Kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre tespit edilen kamu zararlarının kişilere tebliğ edilmesine rağmen ilgililerce veya sorumlularca ödenmemesi durumunda ilgili alacaklar icra yoluyla tahsil edilmek zorundadır.Kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin 15. maddesinde icra yoluyla kamu zararının tahsiline ilişkin yapılacak işlemler ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Mevzuat hükmü yazımız ekinde yer almaktadır.

İcra yoluyla tahsilat MADDE 15- (1) Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacaklar, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. (

2) (Değişik:RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/10 md.) Sayıştay ilâmları için takibe yetkili birim tarafından, mahkeme ilâmları için ise kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimi tarafından; tapu, vergi dairesi, trafik şubesi gibi tescile tabi varlıkların kayıtlarını tutan dairelerden, sosyal güvenlik kurumları, banka ve diğer ilgili yerlerden, sorumluların ve ilgililerin gelir ve malvarlığı araştırması yapılır.

Takibe yetkili birimler tarafından yapılan araştırmada, hacze kabil malvarlığının söz konusu olması halinde alacak takip dosyası tamamlanır ve icra takibatı yapılmak üzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir. Takibe yetkili birimlerce malvarlığı araştırmasının yapılamadığı hallerde veya hukuk birimlerince gerekli görülmesi halinde kamu zararlarının takip ve tahsili için her zaman malvarlığı araştırması yapılabilir. Hukuk birimlerince, takip edilen davalar sonrası kamu zararının tahsiline ilişkin alınan kararların icrası aşamasında da ihtiyaç duyulması halinde malvarlığı araştırması yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/10 md.) Araştırma sonucunda sorumlu ve/veya ilgililere ait malvarlığı tespit edilememesi halinde 21 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

YORUM EKLE