Kamu zararını rızaen ödemeye davet yazısı iptal davasına konu edilebilir mi?

Kamu zararını rızaen ödemeye davet yazısı iptal davasına konu edilebilir mi?

Kamu zararını rızaen  ödemeye davet yazısı iptal davasına konu edilebilir mi?

Kamu zararını rızaen  ödemeye davet yazısı iptal davasına konu edilebilir mi?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesi ile anılan hüküm uyarınca çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen dava konusu işlemin, kamu zararını rızaen ödemeye çağrı niteliği taşıdığı, bu bakımdan hazırlayıcı işlem niteliğinde olduğu ve tek başına bağımsız olarak hukuksal bir etki doğurmadığı, istenen tutarın rızaen ödenmemesi halinde re'sen tahsilinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla bu haliyle iptal davasına konu edilemeyeceği.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4294 E. , 2020/4254 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/4294

Karar No : 2020/4254

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Valiliği

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …

2- … Kaymakamlığı - …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Kaymakamlığında hizmetli olarak görev yapan davacı tarafından, ihale sözleşmesine aykırı olarak ilgili şirkete yersiz ödeme yapılmasına sebebiyet verdiğinden bahisle Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince, 400.000,00-TL kamu zararının tahakkuk eden yasal faiziyle birlikte anılan Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca bir ay içinde ödenmesinin istenilmesine ilişkin davalı ... Kaymakamlığının ... tarih ve ...sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesi ile anılan hüküm uyarınca çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen dava konusu işlemin, kamu zararını rızaen ödemeye çağrı niteliği taşıdığı, bu bakımdan hazırlayıcı işlem niteliğinde olduğu ve tek başına bağımsız olarak hukuksal bir etki doğurmadığı, istenen tutarın rızaen ödenmemesi halinde re'sen tahsilinin söz konusu olmadığı, genel hükümlere göre tahsilini teminen adli yargıda dava açılacak olması nedeniyle idari davaya konu olacak tek yanlı kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:… Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, istinaf talebinin reddi yolunda verilen kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğu, temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı .............. Valiliği tarafından; 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle beraber Köye Hizmet Götürme Birliklerinin tüzel kişiliklerinin sona erdiği, anılan Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrası ve Geçici 1. maddesinin 26. fıkrası kapsamında; Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kapanması ve tasfiyesi sonrasında, söz konusu ihale sözleşmesi kapsamındaki iş ve işlemlerin .............. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca takip edilmeye başlandığı, ... Kaymakamlığının aktif husumet ehliyeti kalmadığından, .............. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının hasım mevkine alınması, Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olması sebebiyle temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı ... Kaymakamlığı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, davanın konusunun .............. ili ... .............. tarafından yapılan ihale sözleşmesi hükümlerine aykırı işlem tesisi nedeniyle meydana gelen kamu zararının davacıdan tahsili talebinden kaynaklandığı, 6360 sayılı Kanun ile .............. İl Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine dönüştürüldüğü, .............. İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin, 30/03/2014 tarihinde yapılan mahalli idare genel seçiminden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı, anılan Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrasında; il özel idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatabın, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluş olacağı, Geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında, tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere,yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verileceğinin hükme bağlandığı, dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelerden; dava konusu kamu zararına neden olan ihale sözleşmesinden kaynaklanan hak, alacak ve borçların .............. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredildiği ve kamu zararının ilgililerden tahsili hususunda yetkili bulunduğu görülerek, ... Kaymakamlığı yanında .............. Valiliğinin de hasım mevkiine alınarak, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın incelenmeksizin reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi Gaziantep ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE