Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ,

Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri yoluyla değerlendirebiliyordu.Yapılan değişiklikle bu işlem yürürlükten kaldırıldı. 

Kurumlar; ihale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları işlemlerini  yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığıyla yapabilecek. 

İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ikinci fıkrada sayılan araçlara ek olarak organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemlerini yurt içinde yerleşik tüm bankalar ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla yapabilecek.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5126

Ekli “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

18 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU HAZNEDARLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurumlar ikinci fıkranın (c) bendinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığıyla yapabilir.”

“(6) İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ikinci fıkrada sayılan araçlara ek olarak organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemlerini yurt içinde yerleşik tüm bankalar ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla yapabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE