Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Kamu alacaklarında zaman aşımı süreleri 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin bu hesaba ilişkin hükmü;

“140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 82- (1) Kişilerden alacaklar hesabı, kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılır.” şeklindedir.

Hesaba ilişkin işlemlerin nasıl sonuçlandırılacağı anılan Yönetmeliğin 83'üncü, hesabın işleyişi 84'üncü maddesinde açıklanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre bu hesaba kaydedilmiş olan kurum alacaklarının tahsiline ilişkin işlemlerin ve tahsilatların hızlı bir şekilde yapılması, ayrıca alacaklar için de faiz işletilmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Zamanaşımı” başlıklı 74’üncü maddesinde; “Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar.” denilmektedir.

Yukarıya alınan madde hükmü ile 6098 sayılı Borçlar Kanununda öngörülen 10 yıllık  zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran haller benimsenirken bir yandan da 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunda öngörülen zamanaşımının başlaması ve bitmesindeki ilke ve esaslar benimsenmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere vezne, mutemet, tahsildar ve ambar açıklarında açığın öğrenildiği; yersiz ödemelerde dairesinin bildirmesi üzerine muhasebe biriminin öğrendiği; öğrenim giderleri gibi sözleşmeye bağlı alacaklarda taahhüdün bozulduğu, ilama bağlı alacaklarda ilamın borçluya tebliğ edildiği; harcama yetkilisi mutemedi avanslarından doğan alacaklarda ilgili kanununda belirtilen mahsup süresinin bittiği, yolluk avanslarından doğan alacaklarda 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen mahsup sürelerinin dolduğu tarih zamanaşımının başlangıcıdır

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 22:59
YORUM EKLE