İnceleme denetim sonucu tespit edilen kamu zararında yapılacak işlemler

İnceleme denetim sonucu tespit edilen kamu zararında yapılacak işlemler

İnceleme denetim sonucu tespit edilen kamu zararında yapılacak işlemler

İnceleme denetim sonucu tespit edilen kamu zararında yapılacak işlemler 

Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu zararlarının tespit usullerinden biriside inceleme denetim sonucu kamu zararının tespit edilmesidir. İnceleme denetim sonucu tespit edilen zararlar doğrudan kamu zararı olarak tahsil edilmemektedir. İnceleme veya denetim raporunda kamu zararı olduğu bildirilen zararlar üst yöneticinin kamu zararına ilişkin değerlendirmesi sonucunda vereceği karar sonrası kamu zararı niteliği kazanmakta ve ondan sonraki süreçte tahsil işlemlerine başlanmaktadır. Konuya ilişkin kamu zararları yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan mevzuat hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi
MADDE 7- (1) Kamu zararları 6 ncı maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle;
a) Kontrol, denetim veya inceleme,

b) Sayıştayca kesin hükme bağlama,
c) Adlî, idarî veya askerî yargılama,
sonucunda tespit edilir.

(2) Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir. Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst yönetici tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur.

(3) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapılmadığı durumlarda, zararın tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak inceleme ile belirlenir.

YORUM EKLE