Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı, maliye bakanlığı borçlanma genel müdürlüğü kuruluş kararname

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı, 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının teşkilat yapısını düzenleyen maddelerde yapılan değişiklikle;

Hazine ve Maliye Bakanı, gerekli gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurabilecek.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü adı ile yeni bir Genel Müdürlük daha kuruldu. Kararnamede yeni Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri ile ilgili düzenleme yapıldı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığına 110 yeni kadro ihdas edildi. İhdas edilen kadroların 100 tanesi Hazine ve Maliye Uzman ve Uzman Yardımcılığı unvanları için.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 45

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 218 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakan, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmaya yetkilidir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Borçlanma Genel Müdürlüğü,”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 223 üncü maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanma ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak,”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 223 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Borçlanma Genel Müdürlüğü

MADDE 223/A- (1) Borçlanma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,

b)Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,

c)  Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla fınansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,

ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programlan hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,

e)  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 225 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartlan belirlemek,”

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11 Eylül 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Borçlanma Genel Müdürü 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 3
GİH Daire Başkanı 1 6
GİH Hazine ve Maliye Uzmanı 4 20
GİH Hazine ve Maliye Uzmanı 7 30
GİH Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı 9 50
TOPLAM 110

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 14:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.