Elektrik, Telefon, Doğalgaz ve Su Faturalarında Damga Vergisi Hesabı

Kdv Fatura Damga Vergisi Elektrik, Telefon, Doğalgaz ve Su Faturalarında Damga Vergisi, su ödemelerinde damga , elektrik ödeme damga vergisi, fatura ödemelerinde damga vergisi hesaplama

Elektrik, Telefon,  Doğalgaz  ve Su Faturalarında Damga Vergisi Hesabı

Kdv Fatura Damga Vergisi

Elektrik, Telefon, Doğalgaz ve Su Faturalarında Damga Vergisi Hesabı

Kamu kurumlarınca belediye ,elektrik şirketleri, Telekom ve doğalgaz şirketlerine  ödenen fatura bedellerinin ödenmesi esnasında ödeme tutarından  damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ,kesilecek ise Damga vergisi matrahının nasıl hesaplanacağı hususunda  tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda  Gelir İdaresi Başkanlığınca  verilmiş olan özelgeleri yazımız ekinde yayımlıyoruz.

İlgili özelgelerde yer alan açıklamalara göre ;

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Elektrik Şirketlerine ödenen fatura bedellerinin ödenmesi esnasında binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılması ,damga vergisinin matrahı belirlenirken KDV tutarının matraha dahil edilmemesi gerektiği,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Doğalgaz Şirketlerine ödenen fatura bedellerinin ödenmesi esnasında binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılması ,damga vergisinin matrahı belirlenirken KDV tutarının matraha dahil edilmemesi gerektiği,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Telefon ve İnternet Hizmeti veren Şirketlere ödenen fatura bedellerinin ödenmesi esnasında binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılması ,damga vergisinin matrahı belirlenirken KDV tutarının matraha dahil edilmemesi gerektiği,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca belediyelere yapılan su faturası ödemelerinde ise damga vergisi kesintisi yapılmaması gerektiği yönünde görüşler verilmiştir.

Elektrik Fatura Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi ve KDV nin Matraha Dahil Olup olmadığı Hususunda   Özelge 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-625-718                                                                        14/11/2010

Konu: Damga Vergisinin KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacağı hk.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisinin ne şekilde dikkate alınacağı ile söz konusu alımlarla ilgili  olarak yapılacak ödemelerden katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin(A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifatyapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

Köylere hizmet götürme birlikleri, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılmadığından, aynı Tebliğe göre tevkifat yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Genel Tebliğin (A/3) bölümünde belirtilen işlemler üzerinden hesaplanan KDV, Birliğinizce tevkifata tabi tutulmayacaktır.

DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait  damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisi hariç tutarın esas alınması gerekmektedir

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Su Fatura Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge 

T.C.MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.62/6202- 2970

Konu : Damga vergisi

................GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(............. Dairesi  Başkanlığı)

İlgi : ..............tarihli ve ............... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, .......... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (....SKİ) ile Kuruluşunuz arasında düzenlenen "Su Faturası Tahsilatı Hizmet Alım Sözleşmesi" gereğince, Kurumunuz tarafından Konya'daki su abonelerinden su tüketim fatura tutarlarının tahsil edilerek ....SKİ için açılan tahsilat hesaplarına aktarılacağı, karşılığında da ....SKİ tarafından su faturalarının tahsilatı için toplam tahsil edilen miktarın %1,5+KDV tutarında komisyonun Kuruluşunuza ödeneceği belirtilerek, söz konusu komisyon ödemeleri yapılırken .....SKİ tarafından damga vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenlerin olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5766 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, "Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar"ın binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 2560 sayılı ..........l Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "...İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur..." ve 21 inci maddesinin (a) bendinde de "İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır..." hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, anılan Kanunun EK 5 inci maddesinde "Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, .........SKİ damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire olmamakla birlikte, 2560 sayılı Kanun uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunan kişidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kişiler arasında yapılan ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlar damga vergisinin konusuna girmediğinden, resmi daire olmayıp muafiyeti bulunan .........SKİ tarafından, damga vergisi uygulamasında kişi konumunda bulunan Kuruluşunuza yapılacak komisyon ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.    

Doğalgaz Fatura Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge 

Konu: Resmi Dairelerin Doğal Gaz Alımları Nedeniyle Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine Yaptıkları Ödemelerin, Mal ve Hizmet Alımıyla İlgili Olduğu Dikkate Alındığında, Bu Ödemelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların, Damga Vergisine Tabi Tutulması Gerekir:

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27/05/2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.62/6207-898 sayılı özelgesindeki görüşü aşağıdaki gibidir.

PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA
(Uygulama Dairesi Başkanlığı)
23
İlgi: Tarihsiz ve ........ sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, dağıtım bölgelerinde yer alan resmi dairelerin doğal gaz alımları nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketlerine yaptıkları ödemeler üzerinden kesilen damga vergisi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı belirtilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, resmi dairelerin doğal gaz alımları nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketlerine yaptıkları ödemelerin, mal ve hizmet alımıyla ilgili olduğu dikkate alındığında, bu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bölümü uyarınca damga vergisine tabi tutulması Kanun hükmü gereğidir

Telefon Fatura Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Hakkında Özelge 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı;B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-4                                                                                  16/04/2010

Konu:Kamu kurumlarına verilen hizmet sonucu kesilen fatura ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve kesinti yapılacaksa kdv dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizce kamu kurumlarına sunulan telekomünikasyon hizmeti sonucu aylık olarak faturalar düzenlediği, kamu kurumlarınca fatura ödemelerinin henüz kesinleşmemiş bütçelerinden avans olarak ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne göre düzenlenen ödeme emri belgesi ile yapıldığı belirtilerek, düzenlenen ödeme emri belgesinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve kesinti yapılacaksa ödeme emri belgesine ait damga vergisinin KDV dahil toplam bedel üzerinden mi yoksa KDV hariç bedel üzerinden mi yapılacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise damga vergisinin mükellefinin bu kağıtları imzalayanlar olduğu, ikinci fıkrasında resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, 8 inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, 10 uncu maddesinde de Damga Vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (I) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8.25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,  şirketinizce kamu kurumlarına sunulan telekomünikasyon hizmeti sonucu düzenlenen fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bu Kanun kapsamında resmi daire niteliğini haiz kamu kurumları tarafından düzenlenen kağıtların, katma değer vergisi   hariç   bedel   üzerinden   Kanuna   ekli   (I)   sayılı  tablonun  IV-1/a bölümüne göre binde 8.25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Konu: Resmi Daire Tarafından Su, Elektrik ve Yakıt Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Ödemelerden Damga Vergisi Kanununa Göre Damga Vergisi Kesintisi Uygulanması Gerekir:

Konuya ait Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05/09/2008 tarih ve B.07.1.GİB. 0.02.62/6202-

2926 sayılı özelgesindeki görüşü aşağıdaki gibidir.

VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)
İlgi : .................. tarihli ve ....................sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, ........ Kurumu ................. Bölge Müdürlüğü ile ............... Bankası
arasında yapılan kira protokolü gereğince adı geçen Bölge Müdürlüğü tarafından ..........Bankasına yapılacak kira ödemelerine ilişkin düzenlenen ödeme emri belgesine ait damga vergisinin yapılacak ödemelerden kesilip kesilmeyeceği hususu ile şehir içi şebeke suyu kullanımında İller Bankası 18 inci Bölge Müdürlüğünün ...............
Belediyesi ...............'ye bağlı abone olduğu, su, elektrik ve yakıt faturalarının ........ Bankası 18 inci Bölge Müdürlüğüne geldiği, söz konusu protokolün 14 üncü ve 16 ncı maddeleri gereğince kiracı konumunda bulunan ......... ......... Bölge Müdürlüğü tarafından ......... Bankası 18 inci Bölge Müdürlüğüne söz konusu faturalara ait ödeme yapıldığı belirtilerek, yapılan bu ödemelerden de damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 5766 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "IAkitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, "belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler"in binde 7,5; "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün l/a fıkrasında da, resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarda ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olan.......tarafından, kişi konumundaki ......... Bankasına yapılan kira ile su, elektrik ve yakıt kullanımına ilişkin olarak yapılacak ödemelerden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü gereğince binde 7,5 nispetinde damga vergisi kesintisi uygulanması gerekmektedir.

(7,5 olarak belirtilen oran 9,48 olmuştur)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:58
YORUM EKLE