Elektrik fatura ödemelerinde damga vergisi hesaplama

kamu kurumlarınca ödenen elektrik faturalarında şirketlere ödeme yapılırken damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Elektrik fatura ödemelerinde damga vergisi hesaplama

Elektrik Fatura Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi ve KDV nin Matraha Dahil Olup olmadığı Hususunda   Özelge 

Kamu kurumlarınca yapılan elektrik fatura ödemelerinde damga vergisi kesildikten sonra ilgili firmaya ödeme yapılmaktadır.Anak uygulamada damga vergisinin matrahı tespit edilirken kdv dahil tutar üzerinden mi kdv hariç tutar üzerinden mi damga vergisi hesaplanağı kurumlar arasında tereddüte neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak verilen özelgedde ilgili husus açıklığa kavuşturulmuştur.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-625-718                                                                        14/11/2010

Konu: Damga Vergisinin KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacağı hk.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisinin ne şekilde dikkate alınacağı ile söz konusu alımlarla ilgili  olarak yapılacak ödemelerden katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin(A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifatyapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır.

Köylere hizmet götürme birlikleri, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılmadığından, aynı Tebliğe göre tevkifat yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Genel Tebliğin (A/3) bölümünde belirtilen işlemler üzerinden hesaplanan KDV, Birliğinizce tevkifata tabi tutulmayacaktır.

DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait  damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisi hariç tutarın esas alınması gerekmektedir

Bilgi edinilmesini rica ederim.

YORUM EKLE