Birden Fazla Komisyon,Heyet,Kurul v.b Yerlerde Görev Alan Memur Sadece Birinden Ücret Almalı

Memur Birden Fazla Komisyonda Görev Yaparsa Ücretini Alabilirmi Kamu kurumlarında görev yapan memurlar kurumların

Birden Fazla Komisyon,Heyet,Kurul v.b Yerlerde Görev Alan Memur Sadece Birinden Ücret Almalı

Memur Birden Fazla Komisyonda Görev Yaparsa Ücretini Alabilirmi Kamu kurumlarında görev yapan memurlar kurumların

Birden Fazla Komisyon,Heyet,Kurul v.b Yerlerde Görev Alan Memur Sadece Birinden Ücret Almalı

Memur Birden Fazla Komisyonda Görev Yaparsa Ücretini Alabilirmi

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar kurumlarında yapmış olduğu görevler dolayısıyla yönetim kurulu,denetim kurulu,takdir komisyonu v.b adlar altında görevlerde bulunmakta ve bulunmuş oldukları bu görevler için huzur hakkı veya komisyon ücretleri almaktadırlar.Daha önceki senelerde bu şekilde komisyonlarda görev alanlar görev yaptıkları her bir komisyondan ücret alırlarken bu uygulama 2012 yılından itibaren değişmiştir.2012 yılında 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile birden fazla komisyonda görev yapan devlet memurlarının en fazla bir komisyondan ücret almasına karar verilmiş, birden fazla görev yapılan komisyonlarda görev yapılmış olsa bile bu komisyonlar için ücret alması engellenmiştir.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile yapılan değişiklikten sonra söz konusu madde hükmü, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklini almıştır. Konuya ilişkin olarak  Maliye Bakanlığınca  162 sıra nolu Devlet Memurları Genel Tebliği yayımlanmış kanun maddesindeki tereddütler giderilmiştir. Ancak çoğu kurumda birden fazla komisyonda görev yapanlar hala tüm komisyonlarda yapmış oldukları görevler için ücret almaktadırlar. Kimlerin birden fazla komisyon için ücret alabileceğini kimlerin ise alamayacağını Maliye Bakanlığının yazıları doğrultusunda bu yazımızda değerlendirdik.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse Maliye Bakanlığında görev yapan Vergi Dairesi Müdürü, Uzlaşma Komisyonu ile Takdir Komisyonlarında aynı ay içerisinde görev almışsa bu iki görev için ödenmesi gereken ücretlerden yalnız birini alabilecektir.Tebliğde yer alan "bu görevlerin hangisinden ücret alacağını belirleyerek asli görevli bulunduğu kurumun merkez teşkilatı personel birimi ile görev yaptığı birime on gün içerisinde bildirmelidir" hükmü gereğince dilekçe ile başvurmak zorundadır.

Aynı müdürün Gelir Müdürlüğü bünyesinde Rapor Okuma Komisyonunda da görev aldığını varsayarsak Gelir Müdürlüğünce ilgiliye ödeme yapılmadan önce tebliğde yer alan "Anılan maddede belirtilen görevler karşılığında ödeme yapacak kurum tarafından, ödeme yapılmadan önce ilgiliden kurumundan veya başka kurumlardan bu kapsamda kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı beyan alınacaktır" hükmü gereğince beyan alınmak zorundadır.Daha önce vergi dairesindeki komisyon üyeliğinden dolayı ücret alan Vergi Dairesi Müdürüne Gelir Müdürlüğünde vereceği beyana göre ücret ödenmemesi gerekmektedir.

Yine ilgili madde de komisyon üyeliği için ücret ödemesi yapacak kurumlara beyan alma zorunluluğu  getirilmektedir.Konuya ilişkin olarak yayımlanan tebliğ yazımız ekindedir.

İlgili tebliğe ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Müdürlüğünce çeşitli kurumlara verilen görüşlerde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILAN YAZI

//mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/162-sayili-devlet-memurlari-tebliginin-icisleri-bakanliginda-uygulanmasina-iliskin-bumko-gorusu.html

İçişleri Bakanlığına yazılan   08.08.12*8674 tarih ve sayılı yazıda 162 sayılı tebliğin İl genel meclisi, Büyükşehir belediye meclisi ile belediye meclis üyeleri,büyükşehir ve diğer belediye başkanlarını,Köy muhtarlarını kapsamadığını bildirmiştir

Ancak Vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar da dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanun ile diğer personel kanunlarına göre istihdam edilenlere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın uhdelerinde bulunan kamu görevi dolayısıyla verilen meclis, encümen, 5/5 yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlardaki görevlerden sadece biri için ücret ödenebileceği, bildirmiştir.

İçişleri Bakanlığına yazılan yazının ilgili kısmı aşağıda gösterilmiştir.

.........Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- İl genel meclisi üyelerinin 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri il genel meclisi üyeliği görevi için 5302 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerden yararlandıkları ve bu görev dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin il genel meclisi üyelerini kapsamadığı,

2- Büyükşehir belediye meclisi ile belediye meclis üyelerinin 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri belediye meclis üyeliği görevleri için 5216 ve 5393 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerden yararlandıkları ve bu görevleri dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin büyükşehir belediye meclisi ile belediye meclisinin seçilmiş üyelerini kapsamadığı,

3- 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçimle göreve gelmiş olmalarından dolayı 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin büyükşehir ve diğer belediye başkanlarını kapsamadığı,

4- Köy muhtarlarının 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri muhtarlık görevi için 2108 sayılı Kanuna göre aylık ödemeden yararlandıkları ve bu görevleri dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin muhtarları kapsamadığı,

5- Vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar da dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanun ile diğer personel kanunlarına göre istihdam edilenlere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın uhdelerinde bulunan kamu görevi dolayısıyla verilen meclis, encümen, 5/5 yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlardaki görevlerden sadece biri için ücret ödenebileceği,

6- 5355 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü ve18 inci maddesinin dördüncü fıkrasın uyarınca yapılan ödemelerin, geçici olarak görevlendirme dolayısıyla ödendiğinden, söz konusu ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesi kapsamına girmediği,  görüşü verilmiştir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA YAZILAN YAZI 

//mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/162-sayili-devlet-memurlari-tebligin-uygulanmasina-iliskin-dpb-yazilan-bumko-gorusu.html

Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Müdürlüğünce Devlet Personel Başkanlığına yazılan   12.06.12 tarih ve 6679 sayılı yazıda ise ".....Dolayısıyla; bu görevlerin bir kısmı mevzuat gereği belirli görev ve pozisyonlarda bulunulmasından dolayı kamu personelinin zorunlu olarak üyeliğini gerektirse de, diğer bir kısmı ise idari takdire bağlı olarak yetkili mercilerce kamu personeli arasından yapılan görevlendirmeler şeklinde olsa da, nihayetinde memur ve diğer kamu görevlilerine verilen bu görevlerin tamamı uhdelerinde bulunan kamu görevi sıfatından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, memur ve diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatta öngörülmemiş olan görevlerin verilmesine de imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde söz konusu görevlerden kamu görevlilerinin kendi tercihi veya takdiri olmayan ve idarenin tasarrufuna bağlı olmaksızın mevzuat gereği yürütülmesi zorunlu olan görevler karşılığında yararlandığı huzur hakkı ödemelerinin hariç tutulduğuna ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Buna göre, idarenin tasarrufuna bağlı olmaksızın mevzuat gereği yürütülmesi zorunlu olan görevler de 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile buna istinaden yayımlanan (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği kapsamında değerlendirilmektedir."  şeklinde görüş verilerek komisyon üyeliklerinin zorunlu veya isteğe bağlı olmasının bir öneminin olmadığı bu ödemelerinde  162 nolu Tebliğ kapsamında olduğu bundan dolayıda tek bir ücret ödenmesi gerektiğini bildirmiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞINA YAZILAN YAZI 

//mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/162-sayili-devlet-memurlari-tebliginin-belediyelerde-uygulanmasina-iliskin-bumko-gorusu.html

Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Müdürlüğünce Ankara Büyükşehir  Başkanlığına yazılan   05.03.12 tarih ve 2879  sayılı yazıda "Bu çerçevede, memurların görev aldığı yönetim kurulu üyeliklerinin uhdelerinde bulunan kamu görevinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Kaldı ki, memur veya diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatta öngörülmemiş olan görevlerin verilmesine de imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde geçen “kurum ve kuruluşlar” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerine bu sıfatları nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen görevlerin verildiği bütün kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmekte ve ilgililerin asli görevli bulundukları kurumlar da söz konusu “kurum ve kuruluşlar” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu itibarla; 5216 sayılı Kanunun anılan 16 ncı maddesi hükmü uyarınca belediye encümeninde üye olan memurların aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği görevinin de bulunması halinde, bu görevlerden biri için öngörülen ödemenin yapılması hususunda tercihte bulunmaları ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi gereğince 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerin sadece biri için ücret ödenmesi gerekmektedir. " şeklinde görüş verilmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere 162 sayılı Devlet Memurları Tebliğinde yer alan düzenlemeler ve kurumlara yazılan yazılardan kimlerin ücret alıp kimlerin alamayacağı açıklanmaya çalışılmış olup kurumlarca herhangi bir fazla ödemeye neden olunmaması açısından gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 162)

4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklikten önce, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktaydı.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile yapılan değişiklikten sonra söz konusu madde hükmü, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklini almıştır. Söz konusu maddeye ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerden sadece biri için ücret ödenecektir.

2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerinin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen görevleri alabilecekleri, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmak üzere her statüdeki kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

3) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi yeni bir ödeme veya mali hak getirmemekte, söz konusu görevler karşılığında memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatında öngörülmüş olan ödemelerden sadece birinin yapılabilmesine yönelik hüküm içermektedir. Dolayısıyla, ilgili mevzuatında ücret ödenmesi öngörülmeyen görevler için bu maddeye dayanılarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında birden fazla görev alanlar, bu görevlerin hangisinden ücret alacağını belirleyerek asli görevli bulunduğu kurumun merkez teşkilatı personel birimi ile görev yaptığı birime on gün içerisinde bildirecektir.

5) Anılan maddede belirtilen görevler karşılığında ödeme yapacak kurum tarafından, ödeme yapılmadan önce ilgiliden kurumundan veya başka kurumlardan bu kapsamda kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı beyan alınacaktır. Bu beyanda bulunmayanlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK 1) Bir kuruluşun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sermayesine iştirak ettiği anonim şirketlerden birinde yönetim kurulu üyesi, bir diğerinde denetim kurulu üyesi olarak kuruluşu temsilen görevlendirilen ve bu görevleri karşılığında ücret öngörülen bir memura, bu görevlendirmelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamında bulunması nedeniyle 15/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu iki görevden sadece biri için ödeme yapılabilecektir.

ÖRNEK 2) Kurumunda ücret öngörülen bir komisyon üyeliği görevini yürüten ve aynı zamanda başka bir kurum veya kuruluşta ücret öngörülen bir yönetim kurulu üyeliği de bulunan memur, 15/1/2012 tarihinden itibaren bu iki görevden biri için öngörülen ödemenin yapılması hususunda tercihte bulunacak ve bu ödemelerden sadece birini alabilecektir. 8/1/2003 tarihli ve 24987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:155) yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 23:12
YORUM EKLE