Avans ve Kredilerde Yıl Sonu Mahsup İşlemleri

Avans ve Kredilerde Yıl Sonu Mahsup İşlemleri Mutemetler Tarafından Kapatılmayan Avansların Kişi Borcuna Alınmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları yıl sonu avans kapama muhasebe kayıtları

Avans ve Kredilerde Yıl Sonu  Mahsup İşlemleri

Avans ve Kredilerde Yıl Sonu Mahsup İşlemleri

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Ön ödemelerde mahsup süresi ve sorumluluk” başlıklı 11’inci maddesinde;

“Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür.

Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır.”

“Ön ödemelerin yıl sonunda mahsubu” başlıklı 13’üncü maddesinde;

“Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylık sürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.

Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup edileceği idaresince bildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet adına ilgili hesaba borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç kaydedilen tutarlar hakkında muhasebe yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, alınan avansların mutemetler tarafından en geç 1 ay içerisinde, eğer yıl sonu gelmişse bu süre beklenilmeden kapatılması gerekmektedir. Yine kapatılmayan avanslar en geç yıl sonunda mutemet adına kişilerden alacaklar hesabına borç olarak kaydedilip kapatılacaktır. Kapatılmayan avanslarla ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Yıl sonunda kapatılmayan avansları kişilerden alacaklar hesabına borç kaydederek kapatmak, gereken gecikme zammını işletmek ve kişilerden alacaklar hesabındaki alacakları personelden tahsil etmek muhasebe yetkilisinin sorumluluğundadır.

Mutemetler Tarafından Kapatılmayan Avansların Kişi Borcuna Alınmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı                                                   xxxx

                                                 160 İş Avans ve Krediler Hsb                                                          xxxx

                                                 161 Personel Avansları Hsb                                                              xxxx

Mahsup Dönemine Aktarılacak Avans ve Kredilerde Muhasebe Kayıtları

165 MDA Avans ve Krediler Hsb                                                                        xxxx

                                                        160 İş Avans ve Krediler Hsb                                                          xxxx

                                                         161 Personel Avansları Hsb                                                           xxxx

______________________________________________________________

906 Mahsup Dönemine Ak.Kullanılacak Ödenekler                                  xxxx

                                                         903 Kullanılacak Ödenekler Hsb.                                                xxxx

904 Ödenekler Hesabı                                                                                    xxxx

                                                        907 Mahsup Dönemine Aktarılan                                                 xxxx

                                                                                                   Ödenekler

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:54
YORUM EKLE