Atanma şartlarını taşımayan müdüre fazla yapılan ödemede sorumluluk

atanma şartlarını taşımayan kişiye ödenen maaşların geri alınması, fazla ve yersiz ödenen maaşlarda sorumluluk, memur fazla ödeme sorumluluk

Atanma şartlarını taşımayan müdüre fazla yapılan ödemede sorumluluk

Atanma şartlarını taşımayan müdüre fazla yapılan ödemede sorumluluk 

Atanma şartlarını taşımadığı halde müdür kadrosuna atanarak müdür kadrosuna ait maaşları alan kişi hakkında sayıştay başkanlığınca verilen kararda atamayı onaylayan amir ile ödemeleri yapan gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine bırç çıkarılmıştır.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi6
Karar No552
İlam No26
Tutanak Tarihi18.9.2018
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Müdürlük Kadrosuna Hatalı Atama Yapılarak Maaş Ödenmesi.

…. Belediyesinde herhangi bir fakülte veya yüksekokul mezunu olmayan ve görevde yükselme sınavına girmeyen ….’nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosuna atanarak maaşını bu kadrodan aldığı görülmüştür.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik görevde yükselmeye tabi kadroları, kimlerin sınava girebileceğini ve sınavın yapılma esas ve usullerini belirlemiştir.

Yönetmeliğin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar” başlıklı 5’inci maddesinde, müdürlük görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde, görevde yükselme sınavında başarılı olma şartının arandığı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 7’nci maddesinde ise aynen;

“5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,

…”


denilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde;

“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.” denilerek 68 (B)’ye göre atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmanın şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre Belediyelerde müdürlük kadrolarına atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2-3 yıllık yüksekokul mezunu olmak (657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen diğer atanma şartlarını taşımak kaydıyla), bunun yanında görevde yükselme sınavına girerek başarılı olmak gerekmektedir.

….Belediyesinde herhangi bir fakülte veya yüksekokulu bitirmeyen ve görevde yükselme sınavına girmeyen …. şef kadrosunda iken 14.10.2010 tarihli olur ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosuna aslen atanmıştır. Bu nedenle yapılan atama hatalıdır. …. maaşını kendi kadrosundan alması gerekirken müdürlük kadrosundan almıştır. Dolayısıyla bu kişiye fazla maaş ödemesi yapılması sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

Sorumlular savunmalarında; …’nin asaleten değil de vekaleten müdürlük görevine atanmış olsa sorgu maddesinde söz konusu edilen maaş farkını alabileceğini, buna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu ve bu kararda aynı kurumda dolu kadroya vekalet edenlere vekalet aylığı verilirken boş kadroya vekalet edenlere vekalet aylığı verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu bu yüzden de boş kadroya vekalet edenlere de vekalet aylığı verilmesi gerektiği sonucuna varıldığını, vekalet edilen kadro ve görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının asli kadro ve görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması durumunda aradaki farkın ödenmesi gerektiğini ve …. aslen müdürlüğe atandığı için tazminat farkının geri ödenmesinin talep edilmesinin haksız bir uygulama olduğunu belirtmişlerse de;

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belediyelerde müdür olarak atanabilmek için gerekli şartlar sayılarak bu şartları taşımayan kişilerin müdür olarak atanamayacağı hükme bağlanmıştır. …. eğitim durumu ve görevde yükselme sınavına girip başarılı olma şartlarını taşımadan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosuna aslen atanmış ve maaşını müdürlük kadrosundan almıştır.

Savunmada dolu kadroya vekalet edenlere vekalet aylığı verilirken boş kadroya vekalet edenlere verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğu belirtilmiştir. Ancak bunun sorgu maddesindeki tespitle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zira sorgu maddesinde müdürlük için atanma şartlarının sağlanmaması durumu ele alınmıştır.

Neden olunan kamu zararından, …’nin müdürlüğe atanmasını onaylayan Belediye Başkanı …. ile birlikte mevzuatına aykırı ödemeyi yapan harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlisi sorumludur.

Bu itibarla, herhangi bir fakülte veya yüksekokul mezunu olmayan ve görevde yükselme sınavına girmeyen ….’nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosuna atanarak maaşını kendi kadrosundan alması gerekirken müdürlük kadrosundan alması sonucu neden olunan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen kamu zararı tutarı …. TL’nin Harcama Yetkilisi (Emlak ve İstimlak Müd.) …., Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) …. ve atamayı onaylayan Belediye Başkanı ….’e müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE