2020 Parasal Sınırlar ve Oranlar tebliği yayımlandı

2020 yılı muhasebat genel müdürlüğü parasal sınırlar ve oranlar genel tebliği yayımlandı, 2020 mutemet avans limitleri, 2020 kasa limitleri

2020 Parasal Sınırlar ve Oranlar tebliği yayımlandı

2020 Parasal Sınırlar ve Oranlar tebliği yayımlandı

2020 yılı muhasebat genel müdürlüğü parasal sınırlar ve oranlar genel tebliği yayımlandı, 2020 mutemet avans limitleri, 2020 kasa limitleri

TABLOI- PARASAL SINIRLAR

A- MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

(TL)

1, Kasa işlemleri:

1,1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutan,

1,1.1, Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

2.600

1,1,2. Diğer muhasebe birimlerinde,

1.500

1,1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin şevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkere bedeli, ikamet tezkere harcı, vize harcı ve yolcu telefon harçlarının iadesinde 1.1.1 'de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ile sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin peşin alman tutarların iadesi ise sınırlamaya tabi değildir.

1,2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutan;

1.2.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunlann şubeleri ile vergi dairelerinde,

3.900

1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

25.700

1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),

14.700

2. Kaybedilen alındılar için ilân:

İlgilileri tarafından kaybedilen almdılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,

1,500

B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük sûre bekienilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan,

4.900

1.2. Mahkeme başkanlıkta, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre bekienilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan,

15.600

2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:

Pul ve Değerli Kağıttan Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattmimasma ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutan,

6.100

C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılara» devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)

1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunlann muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

5.000

1,2, Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunlann muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

7.000

1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde

25.000

2. Yukandaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye muhasebe birimlerinde 7, diğer merkez saymanlık müdürlükleri, Ankara ve İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinde 3 kat olarak uygulanır.

3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)

3.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunlann muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

9.600

3,2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

7.800

3,3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunlann muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

5.900

3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge İçin)

7.300

4, Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerim kendileri belirleyebilirler.

Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturalara kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.

95.000

D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkartacak taşınırlar için uygulanacak limitler,

 1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
 2. Taşınırların aynı kamu idaresine baglt harcama birimleri arasındaki devrinde

7.600

36.000

2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kal olarak uygulanır.

TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ

A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI

(TL)

1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alsmlan için;

1,1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde

1.900

1.2. Diğer ilçelerde

990

2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin şevkinde kullanılmak üzere

21.900

3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara

12.700

 1. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
 2. Mahkeme harç ve giderleri

36.800

S.l.tstanbul il merkezi için

150.000

5.2. Ankara ve İzmir il merkezleri için

99.000

5,3. Diğer il ve ilçeler için

38000

6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere

100.600

7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere

9.900

S. Yakalanan yasadışı göçmenler ite sımrdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere

40.300

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı

729.400

10. Yargılama Giderleri

20.750

 1. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları İçin

4.600

12.1. Büyükşehir belediye sınırlan içinde

10.000

12.2. Diğer il ve ilçelerde

6.000

B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI

L Yükseköğretim Kurumlan için:

1.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıktan için

9.900

1.2. Diğer birimleri için

1.900

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine

5.500

3. Türk Patent ve Marka Kurumu mutemetlerine

22.000

 1. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine                             .
 2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

61.000

5.1. Kuruluş merkezinde

170.000

5.2. Merkez dışındaki birimlerde

6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine

300.000

6.1. Kuruluş merkezlerinde

1.374.000

6.2. Merkez dışındaki birimlerde

552.400

7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine

1.374.000

8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine

270.000

9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine

226.000

10. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için

1.900

C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI

1. Merkezde

73.600

2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde

52000

3. Diğer illerde

37.000

Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI

1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için

552.400

2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin                                                                             ihtiyacı için bütçe imkanları                                      ile mahallinden                    temini             gereken         altınlarda kullanılmak üzere,

a) Birliğin konuşlandığı yabancı                        ülkede       bulunması halinde askeri                 ateşeiik üzerinden,           ataşelik       nezdindeki banka              hesaplan kullanılarak,

552.400

b) Birliğin konuşlandığı yabancı ülkede askeri ateşeiik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere

3. Bakım ve onanın maksadıyla yabana ülkeye götürülen hava araçlan ile ulaştırma faaliyeti kapsamında yabancı ülkeye giden hava araçtan için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere veya bahse konu giderler için Türkiye'den

490.000

görevlendirilecek mutemellere

4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Karan gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin                             ihtiyacı için bütçe imkanları                                    ile mahallinden                      temini           gereken alımlarda kullanılmak üzere,

 1. Birliğin konuşlandığı yabancı                 ülkede       bulunması halinde askeri                 ateşeiik üzerinden,           ataşelik       nezdindeki banka               hesaplan kullanılarak,
 2. Birliğin konuşlandığı yabana ülkede askeri ateşeiik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabui edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere

552.400

D-ASKERİ DAİRE, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ MUTEMET AVANSLARI

1 .Mitli Savunma Bakanlığı:

Ll.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluştan için; (Askeralma Bölge Başkanlıktan ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin şevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlannda personel ve araç seferberliği kapsamında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fikrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler, MSB Diyarbakır ve Erzurum Tedarik Bölge Başkanlıktan ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler. Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları çerçevesinde yurtdışında bulunan birlikler için 3 katı uygulanır.)

10.000

L2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

10.000

1.3. Gime Askeri Hastanesi Baştabipliği

1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda

29.000

 1. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
 2. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile İaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine

12.000

13.000

 1. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
 2. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünce arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş - erlere ödenmesinde kullanılmak üzere

50.000

43.000

2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi:

2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler

6.600

2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)

6.100

 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
 2. İl jandarma komutanlıkları

6.600

2.4.1. 10’danaz ilçesi otan illerde

5.100

2.4.2.10 ve daha fazla ilçesi otan illerde

6.500

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:

3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı

6.100

3.2. SG Onarım Destek Komutanlıktan, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları

5.100

4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki erbaş ve erlerden terhis terhis mahiyetinde izin, muayeneye sevk, sevk ve celp dönemlerinde asker sevkı ile askerî öğrencilere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere ilgili birlik/kurum mutemetlerine

147.200

5. Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine

31.000

6.1. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kultanılmal

100.000

üzere

6.2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde icra ettiği harekatlar için mahallinde(yurt dışında) temin edilmesi gereken acii ve zaruri mal ve hizmet atımlarında yurt dışında kullanılmak üzere

147.200

6.3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır Ötesinde icra edeceği harekatlar için mahallinden (yurt içinde) temin edilmesi gereken acil ve zaruri mal ve hizmet altınlarında kullanılmak üzere

75.000

TABLO III-TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR                                                        

 1. Merkezde:

t.l. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar

 1. Milli Savunma Bakanlığında:

XI. Ana Bakım ve Bakım Fabrika Müdürlükleri ile Elektro Optik Sistemler Bakım Fabrika Müdürlüğü (EOSB)

  1. Hava Bakım Fabrika Müdürlükleri
  2. Dikimevi Müdürlükleri
  3. İlaç Fabrikası Müdürlüğü
  4. Tersane Komutanlıkları
 1. Milli Savunma Üniversitesinde:
 1. Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
 2. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıklar!
 3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
 1. Kara Kuvvetlerinde:
 1. Ordu Komutanlıkları
 2. Kolordu Komutanlıklar?
 3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri
 4. İkmal Komutanlığı, Ana İkmal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları
 5. Sınıf Okulları (Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıktan dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıktan
 6. Mühimmat Komutanlığı, Müht.Ana Depo Kliği, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) ile TSK Mühimmat Ayırma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri
 1. Deniz Kuvvetlerinde:

S.L Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.

5.X Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo ve Grup Komutanlıkları

 1. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
 2. Deniz Bakım Onanm ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkâm Tabur Komutanlıkları
 3. Onanm Destek Komutanlıkları, Kara Araçları Bakım Merkezi Komutanlığı
 4. Eğitim Merkezi Komutanlıktan ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
 1. Hava Kuvvetlerinde:
 1. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı
 2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
 3. Üs Komutanlıktan
 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı                                                               .............. .............................................  ..................................................................................................

TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR

1.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince,

(TL)

1.1.213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

10

1.2. Diğer amme atacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

20

2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;

2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar

20.000

2.X Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl atacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar

20

TABLO V- ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ

1- 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar

899

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz v< (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktan aşağıda belirtilen oranların üstünde ı miktarından az olamaz.)

. temerröt faizi oranları: se temerrüt faizi, akdi faiz

Ydhk Oran (%)

1. İ/l/2020 tarihinden itibaren :

l.L Kanuni fiıiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

1.2. Temerrüt faiz oranı

9

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

1.2.X Ticari işlerde (21/12/2019 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

13,75

2.1/7/2018 - 31/12/2019 dönemi için :

XI. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

2.2. Temerrüt faiz oranı

9

X2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

2.2.2. Ticari işlerde (29/6/2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

19,50

3.1/1/2017 - 30/6/2018 dönemi için :

 1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse.
 2. Temerrüt faiz oranı

9

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

3.2.X Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

9,75

TABLO VII- ALINDI BİRİM FİYATLARI

Örnek No

Belgenin adı

Ölçü Birimi

Birim Fiyatı (TL)

6

Alındı Belgesi (Manuel)

Cilt

24

Alındı Belgesi (Otokopffi)

Takım

0,6

8

Mahsup Alındı»

Cilt

30

10

Tahsildar Ahndısı

Cilt

30

11

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Ahndısı

Cilt

30

Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Ahndısı

Takım

0,6

12

Teslimat Müzekkeresi

Cilt

40

14

Gönderme Emri

Cilt

30

15

Döviz Gönderme Emri

Cilt

30

Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıktan ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren

muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veva 3 nüsha halindeki tek bir ahndıyı ifade etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 65)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci, 27 nci, 549 uncu ve 552 nci, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kasa işlemleri

MADDE 3 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan Tablo I’in (A) bölümünün Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci ve 27 nci maddeleri gereğince, ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo I/A’nın Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(3) Tablo I/A Kasa İşlemleri kısmında gösterilen parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanır. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden arttırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğle belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

MADDE 4 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I/A’nın Kaybedilen Alındılar İçin İlan kısmında gösterilmiştir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

MADDE 5 – (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karşılığı tahsil edilip yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I/B’nin Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden arttırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğ ile belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

(3) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 549 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilgili ülkedeki bankacılık mevzuatının gerekleri ve bankacılık sisteminin etkinliği de dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklerinde yapılan tahsilatın muhasebe biriminin banka hesabına yatırılmasına ilişkin süre ile parasal sınır, Tablo I/B’de belirlenen sınırlara bağlı olmaksızın, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Yetkili memurlarla ilgili işlemler

MADDE 6 – (1) Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo I/B’nin Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler kısmında gösterilmiştir.

(2) Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, ilgili idare tarafından gerekçeli teklifle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında yetkili memurların son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir.

Muhasebe yetkilisi yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler

MADDE 7 – (1) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I/C bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır.

Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

MADDE 8 – (1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince, kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır Tablo I/Ç bölümünde gösterilmiştir.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

MADDE 9 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların devir ve satış suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I/D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, söz konusu sınırlar dâhilinde ise harcama yetkilisinin, üzerinde ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır.

(2) Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu sınırlar taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanır.

Ön ödeme işlemleri

MADDE 10 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı Tablo II/A bölümünde gösterilmiştir.

(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo II/B bölümünde gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dâhilinde avans verebilirler.

(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo II’nin (C), (Ç) ve (D) bölümlerinde gösterilmiştir. 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde gerekçeli olarak Bakanlığa başvurularak izin alınır.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınmaz.

(5) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar kapsamına giren askerî birimler Tablo III’te gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar kapsamında sayılır.

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

MADDE 11 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, kayıtlardan çıkarılacak tutarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi

MADDE 12 – (1) 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar Tablo V’te gösterilmiştir.

Faiz oranları

MADDE 13 – (1) Genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek; kişilerden alacaklara, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre, uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo VI’da gösterilmiştir.

Alındılar ve alındı birim fiyatları

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların birim satış fiyatları Tablo VII’de gösterilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 26/1/2019 tarihli ve 30667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TEBLİĞ

H

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2020, 09:30
YORUM EKLE