Zabıta müdürlüğü kadrosuna atanmak için sınava girme zorunluluğu var mı?

Zabıta müdürlüğü kadrosuna atanmak için sınava girme zorunluluğu var mı?

Zabıta müdürlüğü kadrosuna atanmak için sınava girme zorunluluğu var mı?

Zabıta müdürlüğü kadrosuna atanmak için sınava girme zorunluluğu var mı?

Belediyelerde  zabıta müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için, görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı bulunmadığından, bu sınava girmediği için personelin zabıta müdürü olarak atanma isteğinin reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/4292 E. , null K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/4292
Karar No : 2017/628


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İsteğin Özeti : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
... İli ... Belediye Başkanlığı bünyesinde tekniker olarak görev yapmakta iken, zabıta müdürü olarak atanan davacının, anılan işlemin geri alınmasına ilişkin 05/12/2014 günlü, 858 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 11/04/2007 günlü ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile 04/07/2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri birlikte incelendiğinde, zabıta müdürlüğü kadrosuna atanmak için sınav şartı bulunmamasına karşın, 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 4. maddesi ve 15. maddesi göz önünde bulundurulduğunda, zabıta müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme eğitiminin ardından, görevde yükselme sınavında başarılı olunması gerektiği; olayda, davacının zabıta müdürlüğü kadrosuna atanırken, zabıta müdürlüğü konusunda eğitim almadığı ve görevde yükselme sınavında başarılı olmadığı anlaşıldığından, zabıta müdürlüğüne atanma şartlarını taşımayan davacının, bu görevden alınmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.


Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.


04/07/2009 günlü, 27278 sayılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 21. maddesinde, zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği hükmüne yer verilmiştir.


11/04/2007 günlü, 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Görevde Yükselme Esasları" başlıklı 17. maddesinde ise; zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara atanabilmek için gereken şartlar belirtilmiş, bu düzenlemede "zabıta müdürü kadrosuna atanma" hususu, görevde yükselme kapsamı dışında tutulmuştur.
Dava dosyanın incelenmesinden, davalı Belediye bünyesinde tekniker kadrosunda görev yapan davacının, 25/11/2013 tarihinde sınavsız şekilde zabıta müdürlüğü kadrosuna atandığı; 05/12/2014 gün ve 858 sayılı işlem ile zabıta müdürlüğü kadrosuna atanırken, zabıta müdürlüğü konusunda eğitim almadığı ve görevde yükselme sınavında başarılı olmadığından, bu nedenle, zabıta müdürlüğüne atanma şartlarını taşımadığından bahisle, söz konusu atama işleminin geri alındığı; anılan geri alma işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre, zabıta müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için, görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı bulunmadığından, davacının anılan sınava girmemesi nedeniyle zabıta müdürlüğüne atanma şartını taşımadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuksal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 11:08
YORUM EKLE